Raport anual de evaluare internă a calităţii                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                         

Raport pentru anul şcolar 2009-2010, finalizat la data de 30.09.2010 de către CEAC,

având următoarea componenţă:

1. CARMEN COSMULESCU - coordonator

2. GRIGORIE PREOTEASA - membru

3. ILEANA PARASCHIVU - membru

4. FLORICA CIONTESCU SAMFIREAG - membru

5. CRISTINA FÎCEA – reprezentant sindicat

6. DACIA POPESCU – reprezentant părinţi

7. MĂDĂLINA DUŢULEASA– reprezentant elevi

8. ELENA UNGUREANU – reprezentant consiliul local

 

 

FIŞĂ de AUTOEVALUARE 

privind

 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (H.G.1534/2008)

 

Nr.crt

Indicatori de performanţă

Calificativul acordat[1]

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale

1

Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

EXCELENT

2

Organizarea internă a unităţii de învăţământ

FB

3

Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă

FB

4

Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

FB

5

Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.

FB

6

Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

FB

7

Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

FB

8

Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.

EXCELENT

b)baza materială

9

Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare

FB

10

Dotarea spaţiilor şcolare

FB

11

Accesibilitatea spaţiilor şcolare

FB

12

Utilizarea spaţiilor şcolare

FB

13

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative

FB

14

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare

FB

15

Accesibilitatea spaţiilor auxiliare

FB

16

Utilizarea spaţiilor auxiliare

FB

17

Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

FB

18

Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare

FB

19

Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare.

B

20

Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

FB

21

Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

FB

c)resurse umane

22

Managementul personalului didactic şi de conducere

FB

23

Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

FB

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

  a)conţinutul programelor de studiu

24

Existenţa ofertei educaţionale

EXCELENT

25

Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii 

EXCELENT

26

 Proiectarea curriculumului

EXCELENT

27

 Realizarea curriculumului

EXCELENT

b) rezultatele învăţării

28

 Evaluarea  rezultatelor şcolare

FB

29

Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare)

FB

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

30

Activitatea ştiinţifică

FB

31

Activitatea metodică a cadrelor didactice

FB

d) activitatea financiară a organizaţiei

32

Constituirea bugetului şcolii

FB

33

Execuţia bugetară

FB

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

34

Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

 

 

FB

35

Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de                           asigurare a calităţii

FB

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

36

Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare

FB

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

37

Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării

FB

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

38

Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

FB

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

39

Optimizarea accesului la resursele educaţionale

FB

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

40

Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

FB

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

41

Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii

FB

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

42

Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

FB

43

Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea

internă a calităţii

FB

 

 [1] În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele pentru fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică