COLEGIUL NAŢIONAL

 „SPIRU HARET”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT

 DE

 DEZVOLTARE

ŞCOLARĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG-JIU

 jud. GORJ

I. PREZENTAREA ŞCOLII

 

Istoricul şcolii

Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Târgu – Jiu are o vârstă venerabilă şi o istorie încărcată de fapte mari. Perioadele faste au alternat cu altele întunecate.

Începuturile învăţământului public din Gorj şi deci, ale şcolii noastre, se petrec în prima jumătate a secolului al XIX-lea în condiţiile aplicării Regulamentelor Organice (din 1831 în Ţara Românească, din 1832 în Moldova), care prevedeau înfiinţarea de şcoli naţionale în fiecare reşedinţă de judeţ.

În 1832 se deschid cursurile Şcolii Publice din Târgu-Jiu pentru 50 de cursanţi. Spaţiul în care funcţiona şcoala se găsea pe uliţa Măldărăşoaia.

Întâiul dascăl al Şcolii Normale din Târgu – Jiu a fost tânărul profesor bucureştean Costache Stanciovici Brănişteanu. Cursurile au fost inaugurate îndată după Paştele anului 1832.

Şcoala Naţională din Târgu – Jiu a avut chiar de la înfiinţare două atribuţii: să-i pregătească pe cei care urmau să devină învăţători la şcolile săteşti şi să controleze activitatea celorlalte instituţii de învăţământ. Din 1838 se introduce sistemul recrutării candidaţilor de învăţători. În 1844 Şcoala Naţională era consemnată cu numele de Şcoala Normală.

În 1923 se construieşte actualul local. Şcoala este inaugurată în 1925. Placa de marmură montată în holul central îi prezintă posterităţii pe ctitorii destoinici ai acestei contrucţii.

În 1937 se construieşte amfiteatrul Colegiului.

La începutul anilor 30 este una dintre cele mai bine dotate şcoli de profil din ţară. Din 1932 Şcoala Normală poartă numele ctitorului învăţământului modern din România, Spiru Haret. Până la declanşarea celui de-al doilea război mondial şcoala a cunoscut momente de înflorire. Au funcţionat ca profesori personalităţi remarcabile ale învăţământului gorjean.

Din 1940 clădirea Şcolii Normale este folosită şi pentru cursurile unei şcoli de ofiţeri de aviaţie. Din 1941 încep pregătirile pentru transformarea localului în spital militar. Între 1941 şi 1943 şcoala a fost militarizată.

Perioada 1945-1946 a fost foarte grea şi dezastruoasă pentru şcoală.

Localul a fost rechiziţionat pentru încartiruirea trupelor sovietice. Au fost vandalizate şi distruse spaţii de învăţământ, instalaţii sanitare, aparatură de laborator, instrumente muzicale, aparate pentru gimnastică, etc.

Şcoala a pregătit dascăli atât în timpul războiului cât şi în primii ani după aceea. Şi-au continuat studiile la Şcoala Normală din Târgu-Jiu mulţi elevi refugiaţi din Basarabia.

În perioada 1954 – 1969 instituţia de care ne ocupăm a funcţionat sub denumirea de Şcoala medie nr. 2, respectiv Liceul nr. 2. Au absolvit aici liceul sute de gorjeni. Începând cu 1 septembrie 1969 se înfiinţează Liceul Pedagogic din Târgu-Jiu.

Din anul şcolar 1970-1971 Liceul Pedagogic funcţionează cu clase de învăţământ primar, învăţământ gimnazial, 6 clase de liceu (învăţători şi educatoare) şi o clasă de învăţământ postliceal.

După 1978 se reduce accentuat numărul elevilor la Liceul Pedagogic. Învăţământul  capătă o accentuată orientare productivă.

Din anul şcolar 1978-1979 nu mai funcţionează la Liceul Pedagogic clase de gimnaziu, iar în anul şcolar următor, planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a nu mai cuprinde nici un loc pentru specializarea învăţători-educatoare.

În 1990 se reînfiinţează profilul iniţial, cel pedagogic, instituţia  numindu-se Şcoala Normală „Spiru Haret”. În 1999 se transformă în Colegiul Naţional „Spiru Haret”.

În perioada 1999 – 2006 s-au realizat ample lucrări de reabilitare a spaţiului de învăţământ. Au fost folosite fonduri din bugetul local şi în special din surse extrabugetare. Am beneficiat de finanţarea Băncii Mondiale şi din  2003 în activităţile de întreţinere şi finanţare a fost implicat şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.

Colegiul Naţional „Spiru Haret” oferă copiilor din judeţ o largă paletă de specializări: filologie, engleză intensiv, franceză bilingv, ştiinţe sociale, învăţători-educatoare, bibliotecari-documentarişti, ştiinţele naturii, matematică-informatică intensiv - engleză bilingv, matematică – informatică intensiv.

De la transformarea în Colegiu Naţional şcoala a cunoscut cea mai importantă dezvoltare. Au funcţionat în fiecare an peste 52 de clase de elevi. În perioada 1999-2003 au fiinţat 58 de clase.În  ultimii ani numărul aproximativ de elevi este de 1480.

Aceştia învaţă în clasele I – XII. Aproximativ 50% dintre ei au obţinut medii generale peste 9, iar aproximativ 85% medii generale peste 8.

 

Aşezarea şcolii; prezentarea contextului geografic

Colegiul Naţional „Spiru Haret” se află în jumătatea sudică a oraşului Târgu – Jiu, la circa 1,2 km de centrul oraşului, la 250 m sud de gară şi 200 m de autogară; la 800 m est de cursul Jiului. Este totodată situat la limita dintre două cartiere: 9 Mai şi cartierul Gării.

Oraşul Târgu – Jiu se află într-o depresiune intracolinară din Subcarpaţii Getici, pe cursul mijlociu al râului Jiu. Altitudinea la care se află este de 212 m.

Are o formă alungită pe direcţia nord-sud şi o tendinţă de extindere pe axa est-vest. Coordonatele geografice ale oraşului sunt: 23°17´ longitudine estică şi 45°02´ latitudine nordică.

Clima este temperat-continentală cu influenţe submediteraneene.

 

Numărul elevilor din şcoală (pe clase /total, primar, gimnazial, liceal).

Număr total de elevi: 1462

Învăţământ primar : 8 clase - 194 elevi

Clasa

Nr.clase

Nr.elevi / clasa

I

2

I A

25

I B

20

a II a

2

II A

25

II B

25

a III a

2

III A

25

III B

24

a IV a

2

IV A

25

IV B

25

 

Învăţământul gimnazial : 6 clase - 172 elevi

 

Clasa

Nr.clase

Nr.elevi / clasa

a V a

1

30

a VI a

2

VI A

26

VI B

28

a VII a

2

VII A

28

VII B

30

a VIII a

1

30

 

Învăţământ liceal : 1096 elevi

 

Filiera

Profil

Specializare

Nr.clase

Clasa

Nr.elevi

A. Teoretica

Umanist

Filologie-lb.romana

4

IX

28

X

29

XI

30

XII

30

Filologie-lb.engleza intensiv

4

IX

28

X

28

XI

30

XII

30

Filologie-lb.franceza bilingv

4

IX

27

X

30

XI

29

XII

29

Stiinte socio-umane

4

IX

30

X

28

XI

30

XII

29

B. Teoretica

Real

Stiintele naturii

8

IX

28

IX

28

X

27

X

30

XI

29

XI

30

XII

29

XII

30

Matematica-informatica

4

IX

28

X

29

XI

28

XII

30

Matematica-informatica intensiv

2

X

28

XII

24

Matematica-informatica intensiv-lb.engleza bilingv

1

IX

30

C. Vocationala

Pedagogic

Invatatori-educatoare

4

IX

28

X

30

XI

30

XII

29

Bibliotecari-documentaristi

3

X

30

XI

30

XII

27

 

 

Fluctuaţii ale numărului de elevi

Există o uşoară fluctuaţie în ceea ce priveşte numărul de elevi. Exemplu: numărul elevilor în anul şcolar:  2003 – 2004  -  1458 elevi

                                                 2004 – 2005  -  1480 elevi

                                                 2005 – 2006  -  1462 elevi

Această fluctuaţie, controlabilă, se datorează:

·        Numărului de clase aprobat prin planul de şcolarizare (ex. 52 în 2005 – 2006, faţă de 53 în 2004 – 2005);

·        Mişcării elevilor (plecaţi/veniţi);

·        Scăderii numărului de elevi exmatriculaţi (de la 6 în 2003 – 2004 la un elev în anul şcolar următor);

·        Numărului claselor cu efective mici este mai mic în 2004 – 2005 decât în 2003 – 2004.

Concluzie: numărul elevilor care studiază la Colegiul Naţional „Spiru Haret” se menţine ridicat; diferenţele de la an la an încadrându-se între 20 – 22 elevi.

 

Rata de cuprindere a  elevilor în sistemul de învăţământ

Rata abandonului şcolar – Acest fenomen nu se înregistrează la Colegiul National „Spiru Haret”.

Rata repetenţiei – Acest fenomen nu se înregistrează la Colegiul National „Spiru Haret”.

Corigenţe

Numărul elevilor corigenţi este mic. În ultimii trei ani şcolari situaţia este următoarea:

 

Anul scolar

Nr.elevi corigenti

Procentaj (%)

2002-2003

23

1,5

2003-2004

43

2,97

2004-2005

14

1,03

 

Elevii corigenţi au promovat în urma susţinerii examenului de corigenţă din sesiunile august – septembrie.

 

Frecvenţa:

Frecvenţa la Colegiul Naţional „Spiru Haret” este bună. Marea majoritate a elevilor frecventează cu regularitate cursurile. Sunt şi elevi care au absenţe de la cursuri.

Numărul total al absenţelor pe ultimii 3 ani :

 

Anul scolar

Total absente

Nr.absente motivate

Nr.absente nemotivate

2002-2003

 

 

 

2003-2004

45629

35180

10209

2004-2005

48975

39597

9378

 

Câţiva elevi cu serioase probleme de sănătate au totalizat un număr important de absenţe. Considerăm că absenteismul nu este un fenomen necontrolabil la „Spiru Haret”. Numărul absenţelor nu ne onorează însă datorită faptului că la Colegiul nostru învaţă şi se formează o parte din elita viitoare a judeţului şi a ţării. Ne îngrijorează pentru că în ciuda apelurilor în vederea diminuării numărului de absenţe şi a eliminării cauzelor neîntemeiate ale acestora, numărul de absenţe se menţine ridicat, în comparaţie cu obiectivele pe care ni le-am propus. Ne îngrijorează pentru că în absenţe îşi au originea cele mai nefaste consecinţe pentru elevi.

 

Starea disciplinară

Disciplina se încadrează în limitele normalului, comportamentul elevilor fiind unul adecvat instituţiei şcolare în care învaţă. Raportat la indicatorul medii la purtare, comportamentul elevilor se poate aprecia cu calificativul „F.B.”. 95% dintre elevii Colegiului National „Spiru Haret” au obţinut media 10 la purtare în ultimii ani.

 

Procentul elevilor care trec la niveluri superioare de învăţământ

Elevii Colegiului Naţional „Spiru Haret” trec în procent de 99,98% la niveluri superioare de învăţământ.

1.      Elevii claselor a IV-a s-au înscris şi frecventează în procent de 100% învăţământul gimnazial.

În anii şcolari 2003-2004 şi 2004-2005, datorită cererii insistente formulate de părinţi s-au constituit şi au funcţionat la Colegiul National „Spiru Haret” câte două clase a V-a în care au fost cuprinşi absolvenţii claselor a IV-a (faţă de una cât era în proiectul planului de şcolarizare).

În anul şcolar 2005-2006 funcţionează o singură clasă a V-a. Cererea pentru cuprinderea elevilor noştri, absolvenţi ai claselor a IV-a a fost la fel de mare.

Motivele pentru constituirea unei singure clase a V-a:

-         numărul insuficient de spaţii şcolare pentru o cerere aşa de mare;

-         dorim ca în cadrul Colegiului National „Spiru Haret” ponderea cea mai mare să o aibă învăţământul liceal;

2.      Absolvenţii clasei a VIII-a frecventează toţi învăţământul obligatoriu. Din aceştia în ultimul an şcolar foarte mulţi au rămas să studieze la Colegiul Naţional „Spiru Haret”.

3.      Toţi absolvenţii clasei a X-a (iunie 2005) îşi continuă studiile în treapta superioară a liceului la „Spiru Haret” (excepţie cei trei elevi corigenţi la sfârşitul clasei a X-a).

4.      În proporţie de 99,90% absolvenţii claselor a XII-a îşi continuă studiile în învăţământul universitar şi postliceal.

 

Numărul personalului din şcoală (personal didactic – titulari, suplinitori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic).

·        Personal didactic:   98

Titulari                  71

Detaşaţi                   5

Suplinitori              22  

din care : învăţători   8 -  titulari  8

·        Personal didactic auxiliar : 13 (3 cu studii superioare)

·        Personal nedidactic : 19

·        Toate posturile sunt ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare postului) catedrei pe care îl/o ocupă.

·        Personal didactic auxiliar şi nedidactic este insuficient

 

Rata mişcării personalului didactic

Mişcarea personalului didactic la Colegiul Naţional „Spiru Haret” este redusă. La sfârşitul anului şcolar 2004-2005 au plecat 13 profesori şi au venit la începutul anului şcolar 2005 -2006  15 profesori.

 

Spaţiul şcolar/localuri

·        Săli de clasă : 34 (în care elevii învaţă în două schimburi)

·        Laboratoare : 5

Ř     2 informatică

Ř     1 fizică

Ř     1 chimie

Ř     1 biologie

·        Cabinete : 6

Ř     1 geografie

Ř     1 limba engleză

Ř     1 limba română

Ř     1 religie

Ř     1 matematică

Ř     1 consiliere psiho-pedagogică

·        Sală de muzică

·        Amfiteatru

·        Cantină : 100 de locuri/serie

·        Cămin : 200 de locuri (pentru fete) în 24 de camere

·        Bibliotecă : - peste 25.000 de volume

- sală de lectură – 20 de locuri

- publicaţii periodice din ţară şi străinătate

·        Sală de sport modernă

·        2 baze sportive

Laboratoarele de informatică sunt dotate cu:

Ř     conectare permanentă la Internet prin fibră optică;

Ř     două reţele formate din 25 PC Pentium 4;

Ř     12 PC K 7;

Ř     5 imprimante;

Ř     2 scanere;

Ř     Windows XP;

Ř     Office 2003;

Ř     Soft multimedia.

 

Starea clădirilor

Starea clădirilor este bună şi foarte bună. Au contribuit la aceasta:

·        Recondiţionarea corpului principal al Instituţiei în cadrul Programului de reabilitare – şcoli – colaborare cu Banca Mondială. Au fost reabilitate 12 săli de clasă, dotate cu mobilier modern, refăcută şarpanta de la clădirea principală, recondiţionat exteriorul clădirii.

·        Construirea unui grup sanitar modern, şarpanta sălii de sport, igienizarea sălii de sport (interior, exterior), racordarea la o nouă centrală termică a căminului, cantinei, sălii de sport, igienizarea şi modernizarea bibliotecii(finanţare de la Consiliul Local).

·        Restaurarea Amfiteatrului Colegiului, holului central, cancelariei, holului cancelariei, realizarea lambriului în Amfiteatrul, cancelarie, hol.

·        Recondiţionarea holului din  Pavilionul B, reparaţii, înlocuiri tocării ferestre, etc. (din fonduri extrabugetare).

·        Fonduri extrabugetare (în ultimii 3 ani):

 

Anul scolar

Fond (ROL/RON)

2003

2.277.747.000 ROL

2004

2.702.774.000 ROL

2005

3.250.620 RON

 

TOTAL: 3.748.672,1 RON 

 

               Fonduri de la Bugetul local:

 

Anul scolar

Fond (ROL/RON)

2003

21.575.854.000 ROL

2004

29.338.808.000 ROL

2005

3.699.310 RON

 

TOTAL: 8.790.776,2 RON

Ambianţa din şcoală

În şcoală există o ambianţă propice desfăşurării unei eficiente activităţii instructiv-educative. Există o atmosferă de înţelegere şi respect reciproc atât între Director, directori adjuncţi, personal didactic, între membrii corpului profesoral, cât şi între aceştia şi elevi, părinţi. Stările conflictuale sunt preîntâmpinate, iar conflictele latente sau, uneori, manifeste sunt mediate, soluţionate într-un mod pozitiv.

 

Mediul social de provenienţă al elevilor de la C.N. „Spiru Haret”

Acest mediu social este eterogen. La nivelul învăţământului primar şi gimnazial aproximativ 98% din elevi provin din mediul urban.

Mediul de provenienţă al elevilor liceeni este împărţit aproximativ egal între cel rural şi cel urban.

Nivelul de calificare al părinţilor respectă, de asemenea, criteriul eterogenităţii, fiind atât de nivel mediu, cât şi superior. Majoritatea părinţilor elevilor de la Colegiul National „Spiru Haret” (aproximativ 80%) au studii profesionale şi liceale şi destul de puţini (aproximativ 20%) studii superioare.

Ocupaţiile părinţilor reflectă nivelul de calificare şi sunt variate : muncitori calificaţi şi necalificaţi, angajaţi în sectoare diverse (minerit, fabrica de cauciuc, fabrica de prelucrare lemnului, U.M. Sadu, etc.), agenţi de pază, poliţişti, preoţi, agricultori,  patroni de firme, medici, economişti, jurişti, învăţători/profesori, asistenţi sociali, etc.

Interesul părinţilor faţă de şcoală este crescut în învăţământul primar, gimnazial şi în clasa a IX-a a liceului, după care, pe măsură ce elevii înaintează în vârstă, interesul manifestat (vizite la şcoală în afara şedinţelor cu părinţii şi a situaţiilor deosebite) se plasează pe o curbă descendentă.

 

Calitatea activităţii corpului profesoral

La Colegiul National „Spiru Haret” există un relativ echilibru între personalul didactic cu experienţă (30 – 40 de ani de predare) şi personalul didactic tânăr şi foarte tânăr (0 – 6 ani de predare). Foarte mulţi se încadrează în grupa de mijloc (10 – 30 de ani de predare). Se îmbină în mod benefic tinereţea cu experienţa.

·                    Grade didactice            Profesori                       Învăţători

               Grad didactic I                   50                                   5

               Grad didactic II                   9                                    3

               Definitiv                             21           

·                    Profesori debutanţi              10

·                    Profesori care sunt în curs de a obţine grade didactice: 12

·                    Doctori şi doctoranzi: 5

·                    Cursuri postuniversitare: 10

·                    Personal didactic care au realizat sau participă la cursuri de formare:     23

Personal didactic care au contribuţii în publicistică:

·                    Manuale şcolare              12 autori

·                    Cărţi de specialitate         10 autori

·                    Articole ştiinţifice            21 autori

·                    Lucrări de cercetare         4 autori

Toţi membrii corpului profesoral au studiile necesare cerute de postul/catedra pe care o ocupă. În plus : 5 învăţători au studii universitare. Mai mulţi colegi profesori au absolvit două facultăţi sau studii postuniversitare.

Foarte mulţi dintre învăţători şi profesori sunt absolvenţi ai Colegiului nostru.

 

Elevi participanţi la olimpiade şcolare :

 

Anul scolar

Nr.elevi / etapa judeteana

Nr.elevi / etapa nationala

2002-2003

200

12

2003-2004

202

15

2004-2005

195

9

 

Alte rezultate deosebite obţinute de elevi:

·                    Participări şi premii la sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor la nivel judeţean, naţional.

·                    Promovarea cu succes a Examenului internaţional de competenţă lingvistică Cambridge.

·                    Participări şi premii la concursul de creaţie „Tinere condeie” (judeţ şi naţional).

·                    Participări şi premii la concursul de Cultură şi civilizaţie românească(naţional).

·                    Participări şi premii la concursul „Cangurul”.

·                    Calificări pentru etapa internaţională la concursul de simulare managerială pe calculator.

·                    Participarea la Târgul Întreprinderilor Mici  şi Mijlocii.

·                    Participări şi premii la Festivalul de Teatru pentru elevi: Marele Premiu, Premiul I, Premiul II (etapa judeţeană).

 

Modul de comunicare

În general, comunicarea se realizează bine. Ea se realizează atât pe verticală (ascendent – descendent) cât şi pe orizontală.

Se realizează între Director – învăţători, profesori;

                       Director – elevi (prin învăţători, diriginţi sau direct);

                       Director - părinţi (prin  învăţători, diriginţi sau direct).

Directorul comunică mesajul oral sau scris. Nu se întoarce însă, decât parţial informaţia dinspre învăţători, profesori, elevi spre Director, pentru confirmarea receptării mesajului. Receptorul nu oferă deci managerului (emiţător) feed-back-ul necesar.

Se realizează comunicarea între Director – directori adjuncţi, între membrii Corpului profesoral, între elevi.

Toate formele comunicării se derulează în mod formal, dar şi informal.

Comunicarea decurge în limitele normalului şi al decenţei.

Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele adunărilor generale ale părinţilor claselor şi ale Consiliului Reprezentativ al Părinţilor (o dată pe an are loc întâlnirea părinţilor cu Directorul, directorii adjuncţi; de mai multe ori întâlnirea diriginţilor, învăţătorilor cu părinţii elevilor claselor.

Comunicarea Directorului Colegiului cu reprezentanţii comunităţii locale este foarte bună. Se realizează în ambele sensuri.

 

Calitatea managementului şi stilul de conducere

Calităţile şi abilităţile managerilor (Director, directori adjuncţi) de la Colegiul National „Spiru Haret” sunt: gândire logică, capacitate de conceptualizare, capacitate de diagnoză, capacitate de decizie, obiectivitate în perceperea şi judecarea altora, adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, capacitatea de a asculta şi de a lua în considerare şi alte păreri decât cele proprii, comunicare facilă,încurajarea creativităţii,  atitudini pozitive, atribuţii delegate într-o pondere considerabilă. Multe activităţi se desfăşoară în cadrul echipei/echipelor (inclusiv la nivel managerial).

Directorul şi directorii adjuncţi sunt absolvenţi ai studiilor universitare. Directorul Colegiului a absolvit două instituţii de învăţământ superior şi este aproape de finalizarea Doctoratului în istorie. Membrii echipei manageriale au finalizat cursurile de formare continuă în management – „Managerul noii şcoli româneşti”desfăşurate de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.

Echipa managerială de la Colegiul Naţional „Spiru Haret” promovează un  stil de conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre următoarele variabile: cerinţele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor.

Membrii comisiei manageriale pornesc de la premisa că obţinerea performanţelor depinde de modul în care un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi membri ai corpului profesoral. De aceea pune un accent deosebit pe motivarea şi coordonarea acestora.

Sunt folosite următoarele instrumente manageriale:

o       Regulamentul intern

o       Fişa operaţionalizată a postului

o       Organigrama

o       Tabloul de bord

o       Fişa de asistenţă

o       Fişa de evaluare

o       Scala de evaluare

o       Planul managerial

 

Dimensiunile fizice ale localităţii (suprafaţa, densitatea populaţiei, populaţia în creştere/ descreştere).

Suprafaţa totală a localităţii Târgu – Jiu este de 102,5 km˛. Suprafaţa în intravilan este de 38,7 km˛.

Densitatea populaţiei în suprafaţa totală a oraşului este de 956 loc/km˛, iar în intravilan ajunge la 2532 loc/km˛. Populaţia oraşului este de 96.641 locuitori; 43.898 reprezintă populaţia activă, din care 39.378 populaţia ocupată.

În perioada actuală populaţia este staţionară ca număr.

 

Situaţia economică locală (creştere economică/recesiune, resurse, structura ocupaţională a locuitorilor).

Situaţia economică locală este într-o vizibilă transformare: desfiinţarea unor unităţi industriale (ex. Combinatul de producţie a cimentului) şi restructurare cu disponibilizări de personal: Grimex (utilaj minier) şi MIRFO (maşini-unelte), Fabrica de ţigarete.

Unităţile industriale viabile sunt: Artego (articole din cauciuc), Rostramo (mobilă curbată, placaj, PAL, parchet, cherestea), Macofil (materiale de construcţii), Confecţia SA, Fabrica de lactate, Star Glass (sticlă). Se dezvoltă IMM-uri pentru industrializarea cărnii, produse de patiserie, pâine, băuturi.

Se observă scăderea numerică a forţei de muncă din sectorul secundar (industrie) şi o creştere uşoară, dar continuă a populaţiei ocupate în sectorul terţiar (servicii, comerţ, financiar-bancar, administraţie, ş.a.).

Remarcăm un anumit ataşament pentru activităţile agricole (există o întinsă suprafaţă agricolă), lipsesc însă iniţiativele în acest domeniu; lipsesc aptitudinile de asociere în domeniul producţiei şi a valorificării producţiei agricole.

Producţia agricolă este scăzută. Lipsesc posibilităţile materiale şi mijloacele de producţie în rândul producătorilor individuali.

 De asemenea, la nivelul economiei municipiului Târgu – Jiu remarcăm:

-         slaba capitalizare a întreprinderilor, în special a IMM-urilor;

-         numărul mic de IMM-uri cu activitate de producţie;

-         investiţii reduse de capital străin;

-         adaptarea lentă a întreprinderilor la economia de piaţă.

Structura ocupaţională a locuitorilor:

-         cea mai mare parte a populaţiei desfăşoară activităţi în industria prelucrătoare (54,4%)

-         o bună parte a populaţiei desfăşoară activităţi comerciale (18,2%)

-         prestări servicii (7,4%)

-         construcţii (7,7%)

-         transporturi (3,0%)

-         hoteluri şi restaurante (2,9%)

-         industrie extractivă (2,2%)

-         agricultură (0,9%).

 

Distribuirea puterii la nivel local

În Consiliul Judeţean şi Consiliul Municipal sunt reprezentate următoarele partide politice: P.S.D., P.R.M., P.N.L. şi P.D. Ambele Consilii sunt dominate de P.S.D. şi P.R.M. Preşedintele Consiliului Judeţean şi Primarul municipiului Târgu-Jiu sunt membri P.S.D.

 

 

 

 

 

 

Explorarea nevoilor şi problemelor comunităţii

Există multe elemente de infrastructură care necesită intervenţii şi remedieri. Exemplu: reţelele subterane (canal, gaze, apă). De asemenea deficitul de locuinţe şi penuria investiţiilor străine sunt probleme ale comunităţii cărora trebuie să li se găsească soluţii.

 

Relaţia şcoală – comunitate

Colegiul National „Spiru Haret” acoperă multe dintre nevoile comunităţii prin :

·        profilurile şi specializările diverse pe care absolvenţii clasei a VIII-a pot să le urmeze;

·        pregătirea viitorilor dascăli (până în prezent) care urmează profilul pedagogic, specializarea învăţători – educatoare; mulţi dintre aceştia se integrează în învăţământul târgujian şi gorjean după absolvire;

·        pregătirea viitorilor studenţi în domenii diverse, care se regăsesc pe piaţa muncii locale şi judeţene;

·        educarea şi formarea tinerilor în spirit civic, pentru cetăţenie democratică, pentru valori, integrare europeană, etc.

Resursele educaţionale se regăsesc, în mod firesc, la nivelul şcolii şi constau, în principal, în cursurile desfăşurate; dar şi în activităţile extracurriculare. Multe dintre acestea din urmă se derulează în parteneriat cu instituţii importante ale comunităţii locale: Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Şcoala Populară de Artă, Muzeul Judeţean de Istorie „Alexandru Ştefulescu”, Muzeul de Artă, Biblioteca Judeţeană, Primăria, Consiliul Local, Casa de Cultură a Sindicatelor.

Nu există conflicte între Şcoală şi comunitate, dimpotrivă se constată o bună colaborare între şcoală şi reprezentanţi ai Primăriei, între şcoală şi Biserică.

 

Politicile şcolii privind legătura cu comunitatea

La nivelul Colegiului este constituită comisia pentru parteneriate: Şcoală – familie – comunitate – media, al cărei rol constă în facilitarea schimburilor între factorii menţionaţi, în identificarea şi soluţionarea problemelor ale căror soluţii pot fi găsite împreună.

Prin derularea proiectului „Prevenirea delincvenţei juvenile” Colegiul întreţine permanent o relaţie activă cu Serviciul de Reintegrare a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Gorj, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Gorj, Penitenciarul Târgu – Jiu, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, Primăria Târgu – Jiu, Asociaţia pentru Siguranţa Comunitară şi Antidrog.

Proiectul „Şanse egale pentru toţi copiii”promovează parteneriatul cu părinţii şi autorităţile locale.

 

 

 

 

 

 

 

II. ANALIZA PESTE

Contextul politic, economic, social, tehnologic, ecologic

 

Contextul politic

a) Politicile educaţionale promovate de M.Ed.C. au menirea să contribuie la dezvoltarea societăţii româneşti prin asigurarea cuprinderii fiecărui copil şi tânăr de vârstă şcolară într-o formă de învăţământ, prin dezvoltarea unor programe educaţionale individualizate adresate adulţilor, prin dobândirea competenţelor – cheie specifice economiei cunoaşterii şi societăţii informaţionale.

Misiunea M.Ed.C.  este realizarea reformei sistemice, eficiente şi coerente care generează valoarea adăugată a procesului educaţional în dezvoltarea personală şi profesională a fiecărui elev, student, viitor cetăţean, în dezvoltarea durabilă a comunităţilor.

Prioritatea demersurilor educaţionale urmează să se concentreze pe îmbunătăţirea actului educaţional din fiecare sală de clasă sau de curs, laborator, sală de sport. Elevii şi studenţii trebuie să devină beneficiarii eforturilor umane şi financiare coordonate de instituţiile abilitate şi responsabile.

Obiectivele prioritare sunt:

Ř     Creşterea calităţii actului educaţional;

Ř     Dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva învăţării permanente;

Ř     Asigurarea pregătirii resurselor umane prin învăţământul preuniversitar şi prin învăţarea permanentă;

Ř     Dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării cetăţenilor la programele de dezvoltare economică şi socială a comunităţii sociale;

Politicile M.Ed.C. se vor centra pe următoarele priorităţi strategice:

Ř     Realizarea echităţii în educaţie ;

Ř     Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor-cheie;

Ř     Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor;

Ř     Creşterea calităţii proceselor de predare – învăţare, a serviciilor educaţionale;

Ř     Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale;

Ř     Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural;

Priorităţile strategice se realizează prin programe şi proiecte educaţionale:

·        Programul „Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor - cheie„.

1.     Proiectul „Asigurarea educaţiei de bază prin educaţie formală”

2.     Proiectul „Formarea competenţelor – cheie ale cetăţeniei democratice”

3.     Proiectul „Extinderea învăţării informatizate.”

·        Programul „Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi asigurării coeziunii economice şi sociale 

1.     Proiectul „Fundamentarea planului de şcolarizare şi restructurarea reţelei şcolare”.

2.     Proiectul „Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic”

Strategia M.Ed.C. privind dezvoltarea învăţământului preuniversitar favorizează atingerea ţintelor noastre strategice.

Această strategie creează cadrul necesar îmbunătăţirii activităţii didactice de la Colegiul Naţional „Spiru Haret” care are drept finalitate formarea unor tineri ce posedă competenţele – cheie specifice unei societăţi a cunoaşterii, unei societăţi informaţionale şi democratice.

Elevilor de la Colegiul Naţional „Spiru Haret” le sunt formate competenţe de bază (abilităţi de comunicare, scriere, calcul matematic), competenţe de operare pe calculator, de învăţare a limbilor străine (engleză, franceză, germană), le sunt formate competenţele – cheie ale cetăţeniei democratice şi motivaţia pentru participarea la viaţa social – politică, competenţe de dezvoltare a unor stiluri eficiente de „a învăţa cum să înveţi”, de a „învăţa pentru a şti să faci ” şi „a învăţa permanent”.

b) Guvernele din perioada 1992 – 2005 au gândit în moduri diferite Reforma în educaţie chiar dacă toate au acceptat-o ca „prioritate naţională”. Cele mai severe impedimente în realizarea programelor de reformă sunt: subfinanţarea şi dezinteresul celor din sistem. De regulă, reformele întâmpină mare rezistenţă.

c) Descentralizarea administrativă rămâne, în mare măsură, un concept teoretic.

Constatăm totuşi, implicarea comunităţii locale (Primărie, Consiliu Municipal) în problematica finanţării şi cea a resurselor materiale. Subliniem şi faptul că ne bucurăm de independenţă deplină, comunitatea locală sprijinindu-ne iniţiativele manageriale.

Reprezentanţii Consiliului Municipal şi Primăriei în Consiliul de administraţie se manifestă ca parteneri eficace.

Instituţia cu cea mai mare influenţă este Primăria Târgu – Jiu, iar persoana  cea mai influentă este Primarul. În ultimii şase ani am găsit totală solicitudine pentru cererile noastre la Primar, Consiliul Municipal, Direcţia de Patrimoniu. Cu ajutorul lor am realizat importante investiţii.

 

Contextul economic

a) Resurse economice existente.

·        Petrol – în jumătatea sudică a oraşului

·        Roci de construcţii: nisip şi pietriş din albiile râurilor Jiu şi Şuşiţa (numeroase balastiere)

·        Argilă şi marnă – în spaţiul localităţii componente Bârseşti

·        Apele râurilor – Şuşiţa pentru alimentarea cu apă a oraşului

   - Jiul – pentru amenajări hidroenergetice

·        Apele subterane (freatice) bogate ca debit şi aproape de suprafaţă se utilizează pentru alimentarea cu apă a populaţiei

·        Solurile fertile – aluviale şi brun – roşcate – favorabile culturilor agricole (cereale, legume, pomi fructiferi)

b) Situaţia economică este într-o vizibilă transformare: desfiinţarea unor unităţi industriale (ex. Combinatul de producţie a cimentului) şi restructurare – cu disponibilizări de personal: Grimex (utilaj minier), şi MIRFO (maşini-unelte), Fabrica de Ţigarete.

Unităţi industriale viabile: Artego, Rostramo, Macofil, Confecţia SA, Fabrica de Lactate, Star – Glass. Se dezvoltă I.M.M.-uri pentru industrializarea cărnii , produse de patiserie, pâine, băuturi.

c) Cel mai bine reprezentată în municipiul Târgu-Jiu, atât ca cifră de afaceri cât şi ca număr de salariaţi, este industria, iar ca ramuri industriale: industria prelucrătoare, urmată de industria extractivă.  Se fabrică articole de cauciuc, sticlă şi articole de sticlă, se prelucrează lemnul, se fabrică beton, ciment, cărămizi, ţiglă, construcţii metalice, maşini-unelte, articole de confecţii, produse alimentare, de morărit, etc.

Agricultura (producţia agricolă şi creşterea vitelor).

Majoritatea producţiei agricole este obţinută în gospodăriile individuale şi este destinată, în mare parte consumului propriu.

Majoritatea agenţilor economici înregistraţi în municipiul Târgu – Jiu au ca obiect de activitate comerţul. Nu există comercianţi de talie internaţională (METRO, Carrefour, Billa) de aceea preţurile practicate sunt mai mari decât în alte oraşe din ţară.

Sectorul prestărilor de servicii nu este suficient dezvoltat. Agenţii economici care au ca obiect de activitate, prestări de servicii sunt grupaţi în următoarele domenii de activitate: hoteluri şi restaurante, transporturi, turism, poştă şi telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare, realizarea de produse software şi servicii informatice, ş.a.

 

Contextul social

În condiţiile reculului mineritului, a numărului mare de societăţi comerciale care nu au desfăşurat activitate, a lipsei investiţiilor de capital străin, şomajul a devenit un fenomen îngrijorător, aproximativ 10% din totalul populaţiei active sunt şomeri.

Această situaţie afectează starea materială şi financiară a locuitorilor municipiului Târgu – Jiu. Numărul familiilor nevoiaşe a crescut în ultimii ani. Sărăcia şi excluziunea socială s-au accentuat dramatic. La nivel naţional s-a înfiinţat Comisia Anti - sărăcie şi Prevenirea Incluziunii Sociale, care prin comisiile judeţene a elaborat şi implementat planurile pentru fiecare judeţ.

Un punct din planul judeţean anti – sărăcie a tratat chestiunea populaţiei de vârstă şcolară şi tineri cu risc de abandon şcolar din rândul comunităţilor de rromi şi din zonele defavorizate.

În situaţia în care societatea, judeţul şi comunitatea locală sunt marcate de transformări şi bulversări în toate domeniile de activitate. Sistemul de valori şi comportamentul adulţilor dar şi al tinerilor şi copiilor este perturbat.

La nivelul municipiului Târgu – Jiu, lipsa de supraveghere, lipsa de interes sau lipsa suportului financiar a dus la agravarea fenomenului infracţional în  rândul copiilor sub 14 ani.  Tinerii se manifestă tot mai violent. Numărul copiilor care cerşesc, prestează servicii ilegale sau, şi mai grav, săvârşesc infracţiuni, în special furt calificat şi tâlhărie, a crescut.

Educaţia este şi trebuie să fie, din ce în ce mai pronunţat, modalitatea de prevenire a unor comportamente marginale şi infracţionale.

Prin activităţile de parteneriat pe care şcolile le realizează cu componente importante ale comunităţii locale se urmăreşte diminuarea unor asemenea comportamente sau prevenirea lor.

Parteneriate cu Primăria Târgu – Jiu, Serviciul de Reintegrare a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Gorj, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Penitenciarul Târgu – Jiu, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, Asociaţia pentru Siguranţa Comunitară şi Antidrog etc.

Se derulează în şcolile municipiului Târgu – Jiu Proiectul „Prevenirea delincvenţei juvenile”.

 

Contextul tehnologic

În municipiul Târgu – Jiu există televiziune prin cablu, există reţea de telefonie fixă şi mobilă.

Există, de asemenea, mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor , societăţilor comerciale, de transport, turism, telecomunicaţii, etc., cât şi la nivelul familiilor/persoanelor din municipiul  Târgu – Jiu. Aproximativ 6.000 de familii au calculator şi aproximativ 15% din populaţia Târgu - Jiu au acces la Internet.

 

Contextul ecologic

Anumite şcoli, care au ateliere în care se desfăşoară practica productivă a elevilor, pot afecta mediul înconjurător. Colegiul Naţional „Spiru Haret” nu afectează prin activităţile ce se derulează în cadrul său, mediul.

Dimpotrivă, în cadrul instituţiei noastre de învăţământ se realizează educaţia ecologică şi se derulează programe de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi, a parcului şcolii, de protejare a mediului, ş.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ANALIZA  SWOT

 

Puncte tari

·        Prestigiul de care se bucură Colegiul National „Spiru Haret” în rândul instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi în comunitate.

·        Cultură organizaţională bazată pe valorizare, motivaţie, competiţie.

·        Percepţia pozitivă a Colegiului Naţional „Spiru Haret”în rândul copiilor, tinerilor, părinţilor, comunităţii.

·        Profesionalismul personalului didactic şi preocuparea pentru perfecţionare, formare continuă, cercetare de specialitate, metodică, psiho-pedagogică.

·        Oferta largă de specializări pentru învăţământul liceal, care pregăteşte elevii pentru continuarea studiilor universitare şi în perspectivă, pentru cerinţele actuale de pe piaţa muncii.

·        Potenţialul intelectual ridicat al elevilor de la Colegiul National „Spiru Haret”.

·        Preocuparea elevilor pentru studiu, pentru obţinerea performanţelor, pentru activităţi extracurriculare.

·        Rezultatele foarte bune la examenele de evaluare finală:

 

Anul scolar

Teste nationale (%)

Bacalaureat (%)

2002-2003

94,74

99,69

2003-2004

100

99,62

2004-2005

98,82

100

 

·        Elevi cu performanţe şcolare deosebite:

-         Medii generale foarte bune – aproximativ 87% medii generale peste 8

 aproximativ 52% medii generale peste 9

-         Rezultate foarte bune la olimpiade; participări la etapa judeţeană (200, 202, 195) şi etapa naţională (12, 15, 9) – în ultimii trei ani.

·        Rezultate deosebite obţinute de trupa de teatru „Sterian Sterescu”: Marele Premiu – 2003, Premiul I – 2004, Premiul II – 2005.

·        Formaţii reprezentative ale Colegiului: cor, trupa de teatru, echipa de volei.

·        Participări naţionale la Concursul de Cultură şi civilizaţie românească; rezultate notabile.

·        Participări internaţionale la concursul de simulare managerială pe calculator.

·        Realizarea staţiei Radio de elevi ai Colegiului în cadrul cursului de Educaţie antreprenorială.

·        Editarea revistei „Interval”; Colectivul de redacţie este alcătuit din elevi şi profesori de la Colegiul National „Spiru Haret”; premii obţinute la concursul revistelor şcolare.

·        Învăţarea limbilor străine în regim intensiv şi bilingv (limba engleză, limba franceză); învăţarea celei de-a treia limbi străine – limba germană.

·        Instituţionalizarea activităţii de consiliere psihopedagogică.

·        Disponibilitatea echipei manageriale şi a unor colegi pentru realizarea parteneriatelor inter-instituţionale, comunitare, internaţionale.

·        Derularea proiectului european Comenius I

·        Participarea colegei Adela Ionescu la un proiect Comenius II.

·        Derularea unui management raţional, eficient, centrat pe implicare şi dezvoltare.

·        Preocuparea pentru ameliorarea calităţii educaţiei.

·        Prezenţa continuă şi permanentă a Directorului Colegiului în media locală şi naţională.

·        Imobile şcolare (Pavilionul principal – obiectiv istoric)cu spaţii aflate în bune condiţii de funcţionare ca urmare a eficientei colaborări cu Banca Mondială (Programul reabilitare şcoli), cu Consiliul Local (recondiţionare bibliotecă, cămin; construcţia unui modern grup sanitar), colaborării cu părinţii şi atragerii unor importante fonduri extrabugetare, Amfiteatru restaurat.

·        Înzestrarea instituţiei cu logistica didactică necesară (mobilier modern, calculatoare, laboratoare de informatică).

·        Sala de sport modernă; două baze sportive.

·        Derularea unor parteneriate internaţionale cu Corpul Păcii, Junior Achivement, Ambasada Franţei.

·        Conectarea la Internet.

·        Îmbunătăţirea ambientului şcolar cu contribuţia Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.

·        Interesul sporit al elevilor pentru a studia la Colegiul National „Spiru Haret” (interesul pentru continuarea cursurilor gimnaziale, interesul pentru a urma cursurile liceale, inclusiv elevi veniţi prin transfer).

 

Puncte slabe

·        Insuficienta implicare, participare a personalului didactic la activităţile educative desfăşurate în şcoală, la activităţile ce promovează imaginea Colegiului.

·        Slabe inovaţii în  activitatea didactică.

·        Timiditatea iniţiativelor din partea elevilor.

·        Neimplicarea personalului didactic în proiecte nerambursabile.

·        Insuficienţa spaţiilor şcolare pentru activităţi şcolare suplimentare, activităţi extracurriculare.

·        Penuria materialului didactic modern, a mijloacelor audio-vizuale moderne.

·        Uzura fizică şi morală a majorităţii calculatoarelor din dotare.

·        Insuficienţa calculatoarelor.

·        Caracterul lacunar al bazei de date a Colegiului.

·        Lipsa spaţiilor de cazare pentru băieţi.

·        Dezinteres pentru studii software.

·        Lipsa abilităţilor de operare pe calculator la majoritatea personalului didactic.

 

 

 

Oportunităţi

·        Multitudinea posibilităţilor de formare/perfecţionare a personalului didactic (oferta instituţiilor de învăţământ superior şi a C.C.D. este bogată)

·              Posibilităţi de realizare a unor programe de parteneriat cu instituţii similare la nivel local, interjudeţean, naţional, european, cu alte instituţii ale comunităţii locale, judeţene, naţionale.

·        Posibilităţi de elaborare a unor proiecte nerambursabile. Exemplu: Proiecte pentru realizarea de campusuri şcolare; Proiecte de granturi pentru dezvoltarea şcolară; Proiecte Comenius I şi Comenius II.

·        Obţinerea unor resurse financiare şi materiale prin parteneriate cu Comunitatea locală, proiecte finanţate de MEC şi UE.

·        Interesul copiilor şi părinţilor pentru specializările de la Colegiul Naţional „Spiru Haret”, îndeosebi pentru:

-         filologie engleză intensiv;

-         filologie;

-         matematică – informatică engleză intensiv;

-         matematică – informatică intensiv;

·        Interesul sporit al elevilor şi părinţilor pentru continuare studiilor gimnaziale la Colegiul Naţional „Spiru Haret”.

·        Atitudinea pozitivă a comunităţii şi a părinţilor faţă de Colegiul Naţional „Spiru Haret”.

·        Promovarea educaţiei pentru cetăţenia democratică, pentru valori, pentru lucrul bine făcut.

·        Promovarea educaţiei interculturale

·        Realizarea educaţiei ecologice

·        Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în vederea diseminării rapide a informaţiei.

·        Prezenţa profesorului Valentin Popa în Consiliul Judeţean şi în publicistica locală.

Ameninţări

·        Nivelul scăzut de dezvoltare economică locală

·        Nivelul scăzut al veniturilor financiare ale familiilor elevilor

·        Limitarea posibilităţilor de realizare a veniturilor extrabugetare

·        Desfiinţarea specializărilor învăţători-educatoare

·        Vechimea /degradarea unor elemente de infrastructură şcolară: instalaţie electrică, instalaţie sanitară, canalizare, încălzire.

·        Insuficienţa personalului de întreţinere şi pază, având drept consecinţă degradarea/sustragerea bunurilor

·        Absenţa personalului specializat pentru control-acces în incintă

·        Prezenţa unor localuri care……

·        Faună pestriţă care parazitează străzile din apropierea Colegiului, în principal la terminarea programului de seară

·        Nesemaforizarea intersecţiei, deşi există un trafic rutier foarte intens

·        Riscurile generate de anumite sincope în plata contravalorii utilităţilor

IV. VIZIUNEA COLEGIULUI NAŢIONAL

„SPIRU HARET”

 

Colegiul Naţional „Spiru Haret” doreşte să realizeze servicii educaţionale de calitate pentru formarea unor personalităţi valoroase, creativ-pragmatice, civice, europene, să formeze viitoarea elită românească cu vocaţie europeană, să dezvolte diverse parteneriate, a căror finalitate să fie realizarea unui parcurs educaţional de succes, să coopereze cu instituţii de prestigiu la nivel naţional şi internaţional pentru a îmbina în mod eficient tradiţiile locale cu valorile naţionale şi universale, să promoveze politici pozitive în relaţia cu comunitatea practicând o „democraţie coparticipativă”.

 

 

V. MISIUNEA ŞCOLII

 

Colegiul Naţional „Spiru Haret” îşi propune:

·        Menţinerea şi consolidarea prestigiului de care se bucură în comunitate; sporirea prestigiului său în rândul instituţiilor similare din ţară.

·        Atragerea spre Colegiul Naţional „Spiru Haret”a celor mai buni elevi din judeţ. Motivarea acestora pentru obţinerea performanţelor. Cuprinderea într-o pondere însemnată a copiilor din mediul rural şi acordarea egalităţii şanselor pentru accesul lor la educaţia performantă.

·        Derularea unei eficiente politici de selecţie a personalului care să fie motivat în creşterea prestigiului Colegiului.

·        Instituirea spiritului academic în dezbaterile, atitudinile, comportamentele învăţătorilor şi profesorilor de la Colegiul National „Spiru Haret”.

·        Educarea tinerilor în spiritul cetăţeniei democratice, înţelegerea, respectarea şi exercitarea drepturilor omului, practicarea democraţiei coparticipative.

·        Deschiderea faţă de Europa şi promovarea dimensiunii europene în educaţie prin:

Ř     Continuarea studierii limbilor străine

Ř     Promovarea comunicării interculturale

Ř     Realizarea unităţii prin diversitate

Ř     Dezvoltarea competenţelor generale şi specifice privind învăţarea informaticii şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării.

·        Accentuarea dimensiunii pragmatice a personalităţii tinerilor prin educaţia antreprenorială, ecologică, pentru sănătate.

·        Introducerea unor forme alternative de învăţare

·        Pregătirea tinerilor pentru construirea unei cariere de succes în acord cu cerinţele comunităţii locale, naţionale, internaţionale.

 

 

 

 

 

 

VI. ŢINTE STRATEGICE

 

1.     Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare.

2.     Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor.

3.     Optimizarea procesului didactic din Colegiu prin utilizarea mijloacelor moderne de predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei şi comunicării.

4.     Dezvoltarea competenţelor lingvistice, de comunicare şi argumentare, a competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale, a comportamentelor democratice, civice, pragmatice.

5.     Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, comunitare, europene.

6.     Orientarea spre performanţă, spre succes, dezvoltarea spiritului competitiv.

7.     Promovarea tradiţiilor locale, a valorilor culturii naţionale şi universale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OPŢIUNI STRATEGICE

Ţinta

Opţiunea curriculară

Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale

Opţiunea investiţii în resursa umană

Opţiunea relaţiilor comunitare

1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare

Derularea unor activităţi didactice de calitate, în perspectiva egalizării şanselor, a realizării educaţiei de bază pentru toţi şi pentru fiecare.

Realizarea ofertei educaţionale a Colegiului; stabilirea curriculumului la decizia şcolii. Întocmirea programelor pentru disciplinele CDS.

Desfăşurarea activităţilor curriculare cu accent pe activitatea în echipe, pe flexibilitatea comportamentelor şi adaptabilitate.

Eficientizarea activităţilor ce încurajează spiritul de echipă, cooperarea, înţelegerea, susţinerea reciprocă, exprimarea opiniilor, negocierea;

Stimularea activităţilor ce încurajează apartenenţa la grupuri multiple.

Păstrarea/introducerea în CDS a disciplinelor ce dezvoltă strategii de comunicare, de negociere, etc.

Atragerea unor importante resurse financiare, materiale pentru reabilitare, modernizare, dotare

Achiziţionarea mijloacelor moderne audio-vizuale, materialelor  didactice şi de informare.

Formarea competenţelor manageriale

Formare în managementul calităţii

Formarea educatorilor, educabililor pentru lucrul în echipă, pentru implicare, participare, responsabilizare.

Relaţii de colaborare cu Primăria, cu alte instituţii ale comunităţii

2. Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor

 Descongestionarea, esenţializarea şi abordarea interdisciplinară a conţinuturilor disciplinelor de învăţământ.

 Parcurgerea traseelor personalizate de formare.

 Transformarea elevului în partener de învăţare.

 Învăţarea pe fond problematizant; abordarea metodelor active.

 Stimularea creativităţii, aptitudinilor de cercetare, de investigare.

 Păstrarea/introducerea în CDS a disciplinelor ce promovează activităţile centrate pe elev.

 

Achiziţionarea unor mijloace moderne de învăţare, a materialului informativ (dicţionare, atlase)

Formarea /abilitarea personalului didactic pentru un demers activ – participativ.

Participarea la programe locale, guvernamentale, intrnaţionale.

3. Optimizarea procesului didactic din Colegiu prin utilizarea mijloacelor moderne de predare – învăţare şi comunicare, a tehnologiilor informaţiei şi comunicării.

Introducerea în procesul de predare – învăţare a mijloacelor moderne audio – vizuale (indiferent de disciplina de învăţământ).

Realizarea lecţiilor în sistem informatizat.

Diversificarea CDS pe problematica tehnologiei şi comunicării.

Folosirea Internetului în activitatea de învăţare.

Achiziţionarea unui număr de calculatoare performante.

Extinderea reţelei de Internet

Formarea personalului didactic pentru folosirea mijloacelor moderne, pentru utilizarea calculatorului

Programe de parteneriat prin care achiziţionăm mijloace didactice moderne.

4. Dezvoltarea competenţelor lingvistice, de comunicare şi argumentare, a competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale, a comportamentelor democratice, civice, pragmatice

Realizarea comunicării libere, deschise, argumentative, în cadrul activităţilor curriculare.

Continuarea studiilor limbilor moderne în regim intensiv şi bilingv

Menţinerea unor CDS ca: Strategii de comunicare eficientă, Educaţie antreprenorială, Educaţie civică, Drepturile omului, Educaţie pentru sănătate, etc.

Introducerea altor discipline CDS centrate pe această problematică

Învăţarea tehnicilor de redactare în limba română, în limba franceză, în limba engleză.

Achiziţionarea materialului informativ necesar, a mijloacelor moderne de învăţământ, a calculatoarelor

Formarea personalului didactic prin cursuri în specialitate, în T.I.C.

Participarea la programe locale, naţionale, internaţionale.

5. Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, comunitare, europene.

Educarea elevilor prin disciplinele de trunchi comun şi CDS pentru parteneriat şi cooperare în comunitate şi transnaţional. Realizarea unora din activităţile proiectului în cadrul curriculumului.

Tipărirea şi răspândirea în comunitate a unor materiale promoţionale (afişe, broşuri, cd-uri)

Realizarea unor pagini WEB

Programe de formare în problematica parteneriatelor (locale, naţionale, europene),  în managementul proiectelor.

Realizarea unor activităţi comune Colegiu – comunitate locală, Colegiu – instituţii similare din ţară, Colegiu – instituţii educaţionale europene.

6. Orientarea spre performanţă, spre succes, dezvoltarea spiritului competitiv.

Evaluarea de parcurs şi finală concretizată în performanţe : ale elevilor, la olimpiade, concursuri şcolare, examene (teste naţionale, admitere, bacalaureat), ale profesorilor, la examene, grade didactice; în coordonarea elevilor performanţi.

Stimularea spiritului competitiv, a performanţelor prin premierea celor mai buni elevi; premierea profesorilor coordonatori.

Implicarea şi angajarea profesorilor cu potenţial de performanţă.

Implicarea comunităţii locale în premierea olimpicilor.

Oportunităţi pentru elevii performanţi acordate de instituţii de învăţământ superior.

 

 

 


VII. OBIECTIVE

 

Pentru realizarea Ţintei 1 managerii şi profesorii vor urmări:

1.1.         Să asigure o relaţie funcţională, coerentă bazată pe motivare, implicare şi participare la nivelul Colegiului şi la nivelului clasei de elevi.

1.2.         Să coordoneze desfăşurarea unei activităţi didactice de calitate ai cărei beneficiari direcţi sunt elevii; să ofere un model posibil de urmat.

1.3.         Să dezvolte un management eficient al resurselor umane printr-o bună selecţie a personalului didactic.

1.4.         Să dezvolte un management al resurselor materiale centrat pe economie, eficienţă, efectivitate.

1.5.         Să promoveze imaginea Colegiului prin intermediul parteneriatelor, al mediei locale şi centrale.

1.6.         Să formeze competenţe managerial-antreprenoriale şi să ghideze opţiunile elevilor pentru carieră.

 

Pentru realizarea Ţintei 2, managerii şi profesorii vor urmări:

2.1.          Să desfăşoare activităţi didactice activ-participative, centrate pe elev.

2.2.         Să formeze competenţe de investigare, de cercetare, să dezvolte creativitatea elevilor.

2.3.         Să coordoneze lucrări de creaţie, de cercetare.

2.4.         Să iniţieze şi să realizeze proiecte educaţionale.

2.5.         Să disemineze informaţia în comunitate.

 

Pentru realizarea Ţintei 3, managerii şi profesorii vor urmări:

3.1.    Să îmbogăţească baza didactică materială a Colegiului.

3.2.    Să formeze o cultură profesională în jurul computerului.

3.3.    Să integreze mijloacele moderne audio-vizuale, calculatorul în activitatea       

          curriculară şi extracurriculară.

3.4     Să utilizeze TIC în predare-învăţare.

3.5.    Să asigure fiecărui elev al Colegiului cel puţin o oră/săptămânal accesul la                                                                                                                                                                                    

          calculator; să asigure accesul la Internet pentru cel puţin ľ din elevii Colegiului.

 

Pentru realizarea Ţintei 4, managerii şi profesorii vor urmări:

4.1.  Să menţină studiul limbilor străine engleză, franceză, germană accentuând                                                                                                   studiul intensiv şi bilingv.

4.2.  Să introducă limba germană ca disciplină de T.C. (una din cele două limbi moderne obligatorii).

4.3.   Să coordoneze elevii pentru obţine performanţe în domeniul lingvistic; tot mai mulţi elevi să promoveze cu succes examenul de competenţă lingvistică (ex. Cambridge).

4.4.   Să dezvolte strategii de comunicare eficientă, de argumentare în cadrul tuturor disciplinelor de învăţământ de TC şi CDS.

4.5.   Să iniţieze elevii în tehnicile de redactare în limba română şi în limbile străine.

4.6.   Să dezvolte competenţe şi abilităţi antreprenoriale.

4.7.   Să formeze comportamente democratice, civice, să înţeleagă,  să respecte şi  să practice drepturile omului/copilului, să practice democraţia.

4.8.   Să formeze comportamente pragmatice, ecologice, atitudini responsabile faţă de societate, mediu, faţă de sine.

 

Pentru realizarea Ţintei 5, managerii şi profesorii vor urmări:

5.1. Să iniţieze şi să deruleze proiecte interinstituţionale, comunitare, internaţionale.

5.2.   Să stimuleze participarea cât mai multor elevi în proiect.

5.3.   Să împărtăşească idei şi bune practici în domeniul educaţional şi comunitar.

5.4.   Să colaboreze cu partenerii proiectului.

5.5. Să coordoneze elevii pentru realizarea produselor finale, palpabile, utile, transferabile în alte contexte educaţionale.

5.6.  Să disemineze rezultatele proiectului în comunitatea şcolară, locală, naţională.

5.7. Să lucreze tematica proiectului în timpul activităţilor curriculare şi extracurriculare.

 

Pentru realizarea Ţintei 6, managerii şi profesorii vor urmări:

6.1.  Să îndrume şi coordoneze elevii pentru obţinerea de rezultate performante obţinute la evaluările de parcurs şi la evaluările finale (Teste clasa a V-a, Teste Naţionale, Examen de competenţă profesională, Bacalaureat).

6.2. Să îndrume şi coordoneze elevii pentru obţinerea performanţelor la olimpiade/concursuri şcolare, la sesiuni de comunicări ştiinţifice, competiţii sportive, etc.

6.3.   Să formeze echipe reprezentative competitive la nivel judeţean şi naţional.

6.4.   Să consilieze şi orienteze elevii pentru alegerea unei cariere de succes.

6.5.   Să formeze un corp profesoral performant.

 

Pentru realizarea Ţintei 7, managerii şi profesorii vor urmări:

7.1.      Să cunoască elemente ale culturii locale, tradiţionale.

7.2.         Să promoveze aceste valori în comunitatea locală, naţională, internaţională.

7.3.         Să participe la evenimente culturale din comunitatea lor.

7.4.         Să respecte valorile culturale ale altor comunităţi.

7.5.         Să participe în echipele reprezentative ale Colegiului, în manifestări culturale locale, naţionale, internaţionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PLANUL DE DEZVOLTARE A SCOLII

 

Curriculum si viata scolara

Curriculum-ul desemneaza, in general, ansamblul proceselor educative si al experientelor de invatare prin care trece elevul pe durata parcursului sau scolar. In sens restrans, el cuprinde ansamblul acelor documente scolare in cadrul carora se consemneaza datele esentiale privind procesele educative si experientele pe care scoala le ofera elevului (curriculum formal sau oficial).

Curriculum National cuprinde planurile cadru de invatamant pentru clasele I-XII/XIII, programele scolare, ghidurile, normele metodologice si materialele suport si manualele alternative.

Numarul total de ore alocat prin planurile cadru variaza intre un minim si un maxim. Planurile cadru prevad pentru majoritatea obiectelor de studiu, o plaja orara ce presupune un numar de ore minim si unul maxim. Aceasta variabilitate se concretizeaza la nivelul scolii prin schemele orare. Curriculum nucleu este completat de Curriculum la Decizia Scolii.

Planurile cadru optimizeaza bugetul de timp, cuprinde activitati comune tuturor elevilor pentru asigurarea egalitatii de sanse a acestora; cuprinde apoi diferentierea parcursului scolar in functie de interesele, nevoile, aptitudinile elevilor.

Pentru invatamantul liceal planurile cadru sunt concepute diferentiat in functie de filiere (teoretica, tehnologica, vocationala).

Pentru filierele si specializarile existente in Colegiu, disciplinele din trunchiul comun si numarul de ore alocate acestuia prin planul cadru sunt cele aprobate de M.Ed.C.

Programele scolare pentru aceste discipline sunt elaborate de M.Ed.C. si sunt respectate de invatatori si profesori.

Manualele existente in Colegiu reflecta criteriul selectiei (din oferta de manuale scolare sunt selectate titlurile de catre invatatori/profesori si este realizata apoi comanda la nivelul scolii).

Sunt folosite manuale ale mai multor edituri :

·        La clasele I-IV : Editurile Petrion, Bicc All, Aramis Print, Radical, etc.

·        La clasele V-VIII : Editurile Humanitas, Didactica si Pedagogica, All Educational, Teora, Aramis Print, Heinemann-Macmillan, Radical, Cavallioti, Polirom, Corint.

·        La invatamantul liceal : Corint, Didactica si Pedagogica, Aramis Print, Niculescu, Sigma, Radical.

Activitatea didactica este sustinuta si de materiale auxiliare : planse didactice (indeosebi pentru clasele I-IV), harti, atlase, expozitie de roci, instrumente si corpuri geometrice, computere, material de laborator. Laboratorul de biologie are amenajat un colt viu.

 

 

 

 

 

1.    Curriculum la decizia scolii

Curriculum –ul la decizia scolii acopera diferenta de ore dintre curriculum-ul  nucleu si numarul minim/maxim de ore pe saptamana si pe an de studiu, prevazute de planurile cadru.

Acest tip de curriculum urmareste sa coreleze mai bine resursele scolii cu dorintele elevilor si cu cerintele comunitatii. El contribuie la valorizarea Colegiului nostru si la crearea unei personalitati proprii a acestuia prin diferentierea ofertei de educatie.

Incepand din anul scolar 1998-1999 personalitatea Colegiului a fost conturata prin derularea urmatoarelor discipline C.D.S. :

·        Elemente de vocabular si fonetica

·        Elemente de morfologie

·        Elemente de sintaxa

·        Literatura universala

·        Retorica

·        Elemente de gramatica engleza

·        Tehnici de redactare in limba romana

·        Tehnici de redactare in limba engleza

·        Cultura si civilizatie britanica

·        Tehnici de redactare in limba franceza

·        Cultura si civilizatie franceza

·        Limba germana

·        Istoria comunismului romanesc

·        Mari istorici si operele lor

·        Probleme controversate in Istoria romanilor

·        Viata cotidiana si mentalitati

·        Istoria integrarii europene

·        Istoria religiilor

·        Istoria crestinismului

·        Drepturile omului

·        Elemente de drept

·        Educatie antreprenoriala

·        Geopolitica

·        Geomorfologia Romaniei

·        Strategii de comunicare eficienta

·        Matematica distractiva

·        Tipuri de probleme in chimia organica

·        Tipuri de probleme in chimia anorganica

·        Chimia vitaminelor

·        Stil de viata si sanatate

·        Limbajul C#

·        HTML

·        Volei

·        Arta dramatica

In fiecare an numarul disciplinelor din C.D.S. a sporit, iar titlurile si continuturile s-au diversificat. Am enumerat doar acele discipline care au fost prezente in cea mai mare parte a perioadei 1999-2006.

Pentru anul scolar 2006-2007 oferta C.D.S. numara 118  titluri. Anexam aceasta oferta la finalul proiectului.

La clasele I-IV curriculum la decizia scolii s-a axat pe : Limba engleza (pentru clasa I), Germana distractiva, Geografia Gorjului, Engleza distractiva, Engleza prin cantece si poezii, etc.

La clasele V-VIII C.D.S. a cuprins : Matematici distractive, Volei, Drepturile copilului, Educatie civica (clasa a V a).

Pentru clasele invatamantului liceal sunt valabile cele mai multe cursuri optionale enumerate mai sus.

Selectia si optiunile privind C.D.S. se realizeaza in conformitate cu normele şi metodologiile  existente la nivel national. Elevii (pentru clasele primare si gimnaziale, parintii) isi exprima optiunile pentru C.D.S. in functie de dorintele, aptitudinile si interesele lor.

Personalul didactic de la Colegiul National “Spiru Haret” si-a propus si isi propune in continuare sa limiteze aprofundarile si extinderile si sa mentina o oferta C.D.S. bogata si diversificata, in care elevii sa-si implineasca posibilitatile de formare.

 

2.    Activitatile extracurriculare 

Activitatile extracurriculare sunt selectate si structurate in functie de interesele elevilor si de obiectivele educationale urmarite : educatia pentru valori, educatia pentru cetatenie democratica, educatia pentru sanatate, educatia pentru protejarea mediului inconjurator (ecologica), educatia pentru timpul liber.

Ca pondere aceste activitati se prezinta astfel :

·        Culturale – sunt organizate in vederea educarii pentru valori a tinerilor si constau in : vizionarea pieselor de teatru (pe baza de abonament) puse in scena de Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” din Tg-Jiu; participarea trupei de teatru a Colegiului la Concursul de teatru pentru liceeni si castigarea unor premii importante : Premiul I (2002-2003), Marele premiu (2003-2004), Premiul II (2004-2005); serbari prilejuite de evenimente marcante; comemorari si celebrari precum : Ziua Eroilor, Ziua Nationala, Ziua Europei, Ziua Unirii, spectacole cultural-artistice organizate cu prilejul Zilelor Colegiului; expozitii de pictura cu prilejul evenimentelor anterior mentionate si pentru Ziua Copilului, Sarbatorile de Craciun si de Paste.

·        Civice – organizarea unor actiuni impotriva violentei domestice, de constientizare a dreptului si obligatiei de a vota responsabil.

·        Sportive – participarea elevilor Colegiului la campionate si cupe scolare organizate la nivel municipal si judetean; organizarea de competitii sportive cu prilejul Zilelor Colegiului (volei, tenis, fotbal, baschet, sah).

·        Ecologice – participarea elevilor din C.N.S.H. la Concursul de proiecte de mediu; participarea elevilor la concursurile de Protectie civila si Micii pompieri.

·        Realizarea unor proiecte si programe de prevenire si combatere a consumului de droguri; participarea la Concursul national de proiecte antidrog.

·        Organizarea de excursii si tabere scolare : excursii la principalele obiective istorice din judetul Gorj, in baza unui parteneriat cu Muzeul Judetean de Istorie “Alexandru Stefulescu”, precum si excursii la Sighisoara, Cheile Butii, Herculane, în Moldova, etc.

 

Resursele materiale si financiare

Realitatea de la Colegiul National “Spiru Haret” se concretizeaza astfel :

Starea cladirilor este buna si foarte buna. Corpul cladirii principale a beneficiat de reabilitare prin Programul – reabilitare scoli – colaboarare cu Banca Mondiala, reconditionarea unor spatii cu sprijinul Primariei si al Consiliului local, folosirea eficienta a fondurilor extrabugetare. Pavilionul principal nu are incalzire centrala.

Pavilionul B are spatii de invatamant reconditionate (din fonduri extrabugetare), beneficiaza de incalzire centrala (centrala proprie). Iluminatul in ambele pavilioane este corespunzator.

Biblioteca este intr-o stare foarte buna, acest spatiu fiind reconditionat si reamenajat in vara anului 2005 cu sprijinul Consiliului local.

Sala de sport se afla, de asemenea in bune conditii. A fost igienizata (interior) si construita  sarpanta acesteia  in anul 2005.

Bazele sportive, in schimb, au fost deteriorate, ele necesitand amenajari urgente.

Caminul a fost reconditionat tot in vara anului 2005, cu sprijinul Consiliului local. Caminul, cantina si sala de sport au fost racordate la incalzirea centrala.

Amfiteatrul Colegiului a fost restaurant in vara anului 2003. Este frumos amenajat (din fonduri extrabugetare).

Colegiul are din vara anului trecut un grup sanitar modern, construit dupa standarde europene.

Materialul didactic este constituit din harti, planse, aparate si dispozitive de laborator, expozitie de roci, aparatura de laborator.

Laboratoarele de informatica sunt dotate cu calculatoare care sunt conectate la Internet.

Materialul didactic existent in Colegiu este insuficient desfasurarii unui proces didactic de calitate. De asemenea aparatura de laborator si calculatoarele sunt insuficiente si uzate fizic si moral.

Pentru buna desfasurare a procesului didactic, in 2006-2010 ne propunem :

1.     Reparatii curente

·        Igienizarea in interior si exterior a Pavilionului B si a cantinei

·        Astfaltarea bazelor sportive

·        Inlocuirea si repararea tamplariei de lemn la camin (cercevele)

·        Zugraveli si vopsitorii interioare in pavilionul A (12 Sali de clasa si holuri)

·        Realizarea lamperiei de lemn pe holuri

·        Revizuirea si repararea instalatiilor electrice, termice si sanitare in toate spatiile de invatamant si cazare

·        Inlocuirea sau refacerea imprejmuirii metalice din partea de sud a Institutiei (~150 m)

·        Verificarea tehnica a instalatiilor de gaze

·        Vopsirea imprejmuirii de tabla a Institutiei(~300 m)

·        Iluminatul incintei

·        Amplasarea centralei de incalzire a caminului, cantinei, salii de sport in incinta Colegiului

·        Modificarea sistemului de inchidere/deschidere a usilor (Pavilionul A, B) catre exterior

·        Construirea unei borduri de protectie impotriva apelor pluviale (Pavilionul A, B)

2.     Investitii

·        Construirea unor spatii de cazare pentru baieti

·        Realizarea incalzirii centrale pentru Pavilionul A

·        Construirea unui campus scolar (20 sali de clasa, spatii de cazare pentru 10 profesori, laboratoare – in special de informatica, camin, bazin de inot).

3.     Obiecte de inventar

·        Dotarea cu mobilier pentru laboratoarele de fizica, chimie, biologie

·        Procurarea materialului didactic pentru sport (mingi de handball, fotbal, baschet)

·        Procurarea de perdele, garnituri de pat

·        Procurarea unui robot de bucatarie

·        Dotarea caminului cu 3-4 televizoare conectate la cablu TV

·        Procurarea hartilor istorice si geografice

·        Achizitionarea unor calculatoare performante (cel putin 30), a 2 imprimante, 1 Cd-player, 1 CD-recorder, 1 camera video

Fondurile necesare indeplinirii tintelor si obiectivelor Colegiului in urmatorii ani sunt estimate astfel :

 

Lei RON/2006

Lei RON/2007

Lei RON/2008

Lei RON/2009

Lei RON/2010

Fond pentru cheltuieli de personal

4821600

5303700

5834000

6417000

7059000

Fond pentru cheltuieli materiale

1425000

1567500

1724000

1896000

2086000

Fond extrabugetar

348000

382800

421000

463000

510000

 

Resursele umane

Managerul de la Colegiul National “Spiru Haret” a fost in permanenta preocupat de 

·        Atragerea resurselor umane de care organizatia a avut nevoie pentru realizarea obiectivelor propuse

·        Dezvoltarea resurselor umane care functioneaza in Colegiu

·        Motivarea resurselor umane angajate

·        Mentinerea resurselor umane care corespund cerintelor din Colegiu

A pornit de la premisa ca resursele umane trebuie privite ca un capital autentic, ca o investitie rentabila.

La inceputul fiecarui an scolar, Directorul Colegiului, echipa manageriala, manifesta o preocupare deosebita pentru ocuparea catedrelor didactice cu personal calificat, specializat, preocupat de realizarea unei activitati responsabile si eficiente.

Atat predarea disciplinelor din curriculum nucleu, cat si a celor din curriculum la decizia scolii se face cu personal specializat.

Orele din C.D.S., in general, sunt ore suplimentare pentru propunatorii cursurilor respective.

La Colegiul National „Spiru Haret” isi desfasoara activitatea 98 de profesori si invatatori. 71 sunt titulari, 5 detasati, 22 suplinitori.

Majoritatea sunt profesori si invatatori cu gradul didactic I (55) si gradul didactic II (12). Cei mai tineri au obtinut definitivatul. 5 profesori sunt doctori si doctoranzi. Alti 10 colegi urmeaza cursuri postuniversitare (masterate).

Miscarea personalului didactic este redusa. Contribuie la aceasta :

·        Numarul personalului didactic titular (71)

·        Numarul mare al personalului didactic de varsta medie

Miscarea personalului didactic este data de personal plecat/venit la Spiru Haret. In medie, in ultimii ani, au plecat 13 profesori si au venit 15.

In urmatorii ani, pana in 2010 urmeaza sa se pensioneze 10 invatatori si profesori. Deci, vor veni in aceasta perioada la „Spiru Haret” 10 noi profesori, invatatori carora li se adauga 5-6 care suplinesc/sunt detasati pe catedre rezervate/vacante (in total 16 invatatori si profesori in perioada 2006-2010).

Personalul didactic auxiliar si nedidactic este calificat pentru posturile pe care le ocupa. Este insa insuficient pentru volumul de munca existent (13 didactic auxiliar, 19 nedidactic).

Trei angajati din personalul nedidactic urmeaza sa se pensioneze in 2007.

Problemele de sanatate si familiale nu impieteaza procesul de invatamant. Directorul Colegiului National „Spiru Haret” asigura echilibrul intre nevoile institutiei si nevoile personalului. Manifesta, de asemenea, grija pentru atragerea/mentinerea resurselor umane care corespund nevoilor institutiei si se muleaza pe exigentele acesteia.

Personalul cu calitati si competente deosebite este stimulat si motivat corespunzator. Sunt evidentiate calitatile personale, identificate punctele slabe, sustinuti cei aflati in dificultate. Sunt identificate, de asemenea, si sustinute, nevoile de formare.

Ne propunem ca in perioada 2006-2010 :

·        Sa inregistram o cat mai mica miscare a personalului didactic, exceptand necesarul pentru completarea cu personal in urma pensionarilor, rezervarilor, vacantărilor.

·        Sa completam necesarul personalului de intretinere si paza

·        Să susţinem fiecare profesor  sa urmeze cursuri de formare (cel putin 40 ore de formare)

·        Sa incadram la Colegiul National ”Spiru Haret” personal calificat (eventual prin concurs intern)

 

 

 

 

 Relatiile cu comunitatea

In municipiul Targu Jiu, relatia Scolii, in general, si a Colegiului National “Spiru Haret”, in special, cu comunitatea este din ce in ce mai buna. Exista un consens axiologic intre comunitate si scoala, ambele interesate in dezvoltarea educatiei si, in particular, in sustinerea unitatilor de invatamant.

Parteneriatul Scoala - comunitate include diferite institutii ale comunitatii: Primaria, Consiliul local, institutii de invatamant, I.S.J., institutii de cultura, Tribunalul Gorj, Inspectoratul Judetean de Politie, Directia de Sanatate Publica,  Centrul de Asistenta  Psihosociala, Asociatia pentru Siguranta Comunitara si Antidrog, etc.

Toate promoveaza sau trebuie sa promoveze valori comune cum sunt: egalitatea sanselor in educatie, dezvoltarea spiritului civic, a mentalitatilor comunitare, incurajarea initiativei, participarii, armonizarea conditiilor specifice cu exigentele sociale, etc.

In cadrul acestui parteneriat colaborarea cu parintii ramane prioritara.

La Colegiul National “Spiru Haret” este constituit Consiliul Reprezentativ al Parintilor (din presedintii Comitetelor de parinti ai fiecarei clase). Acest Consiliu a desemnat reprezentantul sau in Consiliul de Administratie al Colegiului.

La nivelul fiecarei clase sunt constituite comitetele de parinti (un presedinte si doi membrii). Activitatea acestora se concretizeaza in: alegerea disciplinelor optionale (pentru clasele I-VIII), implicarea in activitati extrascolare (serbari, excursii, contributii la fondul de dezvoltare al scolii, etc.)

Parintii fiecarui elev de la Colegiul National “Spiru Haret” contribuie cu o suma de 300000 lei la fondul de dezvoltare al scolii. Banii sunt colectati de comitetele de parinti si depusi in contul deschis la Raiffeisen Bank. Acesti bani sunt utilizati  pentru modernizarea si intretinerea patrimoniului Colegiului, a bazei sale materiale.

Consiliul Elevilor este o prezenta activa in viata scolii, membrii acestuia implicandu-se in organizarea activitatilor educative si extracurriculare. Au loc intalniri periodice intre Consiliul Elevilor si profesorul coordonator cu programe educative. Problemele elevilor sunt aduse in discutie si in Consiliul de administratie de catre reprezentantul elevilor in aceasta structura de conducere.

Relatiile cu Primaria si Consiliul local au functionat foarte bine. Gratie acestei colaborari au fost efectuale lucrari importante: construirea unui grup sanitar modern, igienizarea caminului, reconditionarea Bibliotecii, racordul la o noua centrala termica pentru Internat, Cantina, Sala de Sport, dotarea cu mobilier nou a 5 sali de clasa (pavilionul B). Acestea numai in vara anului 2005.

Speram in continuare sa avem sprijunul Primariei si al Consiliului Local pentru realizarea unor proiecte privind amenajarea si consolidarea bazei materiale. Acestea au fost deja mentionate la „Resurse materiale si financiare”.

Colegiul National “Spiru Haret” colaboreaza eficient si cu alte institutii ale comunitatii locale:

·        cu Serviciul de Reintregrare a Infractorilor de pe langa Tribunalul Gorj,

·        cu Centrul Judetean de Asistenta  Psihopedagogica

·        cu Penitenciarul Targu Jiu

·         cu Inspectoratul Judetean de Politie

·        cu Directia de Sanatate Publica

·         cu I.S.J.

·         cu Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu”

·         cu Scoala Populara de Arta

·         cu Muzeul Judetean si Muzeul de Arta

·         cu Biblioteca Judeteana.

O relatie speciala o are Colegiul National “Spiru Haret” cu Biserica. Merita mentionat faptul ca  ne-am bucurat in doua randuri de prezenta la Colegiul nostru a Inalt Prea Sfintiei Sale, Mitropolitul Olteniei.

Dorim sa mentinem toate aceste colaborari, sa le consolidam si sa le imbogatim continuu.

Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” a fost desemnat institutie asociata in Proiectul Comenius I care a fost aprobat pentru finanţare. Tema Proiectului european este “Teatrul in scoala europeana”.

Intentionam, de asemenea, sa construim in incinta Colegiului o capela, loc de rugaciune si reculegere, de educatie moral-religioasa pentru tinerii si profesorii de la  Colegiul National “Spiru Haret”.

Prezenta organizatiilor nonguvernamentale in comunitatea locala un s-a facut inca suficient de bine simtita. De aceea Colegiul National “Spiru Haret” a stabilit relatii intr-o masura mai redusa cu acestea. Mentionam parteneriatul cu Asociatia Judeteana a ONG-urilor Gorj. Relatii permanente si benefice am stabilit cu Fundatia “Pasi spre viata”- Targu Jiu si cu Asociatia Pentru Sanatate, Educatie si Familie – Bucuresti.

Ne propunem sa continuam colaborarea cu toate aceste institutii si sa gasim si alti parteneri din comunitate interesati in educarea tinerilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. OFERTA EDUCAŢIONALĂ

A COLEGIULUI NAŢIONAL “SPIRU HARET”

2006-2010

 

 

Clasa

Nr. Clase/

2006-2007

Nr. Clase/

2007-2008

Nr. Clase/

2008-2009

Nr. Clase/

2009-2010

I

2

2+1 (invatamant alternativ –

 step by step)

2+1 (invatamant alternativ –

step by step)

2+1 (invatamant alternativ –

step by step)

a-II a

2

2

2+1 (invatamant alternativ –

 step by step)

2+1 (invatamant alternativ –

step by step)

a-III a

2

2

2

2+1 (invatamant alternativ –

step by step)

a-IV a

2

2

2

2

a-V a

1

1

1

1

a-VI a

1

1

1

1

a-VII a

2

1

1

1

a-VIII a

2

2

1

1

a-IX a

9

9

9

9

a-X a

9

9

9

9

a-XI a

10

9

9

9

a-XII a

9

10

9

9

Total

51

51

50

51

 

 

Specializarile pentru fiecare grup de clase a- IX a sunt :

·                    Filologie – 1 clasa

·                    Filologie engleza intensiv – 1 clasa

·                    Filologie franceza bilingv – 1 clasa

·                    Socio-umane – 1 clasa

·                    Stiinte ale naturii – 2 clase

·                    Matematica informatica engleza bilingv – 1 clasa

·                    Matematica informatica intensiv – 1 clasa

·                    Bibliotecari-documentaristi – 1 clasa

Pentru celelalte grupuri de clase specializarile sunt mentionate la capitolul “Prezentarea scolii”. In general, ele sunt aceleasi ca si pentru clasa a- IX a.


X. PLAN OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE ŞCOLARĂ

 

 

NrCrt

Obiective

Activitati

Data/

Locatia

Responsabili

Parteneri

Indicatori de performanta

1. Reconsiderarea managementului la nivelul Colegiului, al comisiilor metodice, al claselor de elevi

1.1

Sa asigure relatii functionale, coerente, bazate pe motivare si implicare la nivelul Colegiului si al claselor de elevi

Asigurarea coerentei, motivatiei, implicarii in cadrul colectivului didactic si al claselor de elevi.

Participarea eficienta la consiliile profesorale, consiliile de administratie, comisiile metodice, activitatile curriculare.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa manageriala

Consiliul de administratie

Profesori

Invatatori

 

Imbunatatirea relatiilor functionale dintre manager- corp profesoral, profesori-elevi

1.2

Sa coordoneze desfasurarea unei activitati didactice de calitate ai carei beneficiari directi sunt elevii; sa ofere un model posibil de urmat

Desfasurarea unor activitati curriculare si extracurriculare de calitate.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa manageriala

Consiliul de administratie

Profesori

Invatatori

ISJ

CCD

Oferirea unor modele posibil de urmat

1.3

Sa dezvolte un management eficient al resurselor umane printr-o buna selectie a personalului didactic

Selectia personalului didactic prin concurs intern.

2006-2010

Echipa manageriala

Consiliul de administratie

 

 

Selectia personalului didactic in functie de performante

1.4

Sa dezvolte un management al resurselor materiale centrat pe economie, eficienta, efectivitate

Administrarea resurselor pe baza analizei costurilor.

Incadrarea cheltuielilor in nivelul planificat al costurilor.

2006-2010

Primaria

Consiliul local

 

 

1.5

Sa promoveze imaginea Colegiului prin intermediul parteneriatelor, al mediei locale si centrale

Initierea si derularea proiectelor comunitare, interinstitutionale, internationale.

2006-2010

Echipa de proiect

Profesori

Invatatori

 

Institutii ale comunitatii locale

Institutii de invatamant din tara, din Europa

Realizarea a cel

putin unui proiect de fiecare tip

1.6

Sa formeze competente manageriale, antreprenoriale si sa ghideze optiunile elevilor pentru cariera

Antrenarea elevilor in activitati de management.

Activizarea Consiliului Reprezentativ al Elevilor.

Actiuni antreprenoriale.

2006-2010

Echipa de proiect

Profesori

Invatatori

CJAPP

Junior Achivement

Participarea elevilor la concursuri de simulare manageriala.

Optiuni pentru cariere manageriale.

2. Realizarea unui demers didactic activ - participativ

2.1

Sa desfasoare activitati didactice activ-participative, centrate pe elev

Organizarea unor dezbateri, studii de caz, analize si interpretari de texte literare, istorice, filosofice, etc.

Realizarea unor proiecte civice,

investigatii de laborator, etc.

2006-2010

Echipa de proiect

Profesori de specialitate

 

Formarea de competente.

Crearea de atitudini interactive.

2.2

Sa formeze competenta de investigare, de cercetare, sa dezvolte creativitatea  elevilor

Realizarea unor investigatii,

teme de creatie, portofolii.

Organizarea unor concursuri de creatie, de proiecte, de portofolii.

2006-2010

Echipa de proiect

Profesori

Invatatori

 

Realizarea cate unei teme de creatie, cercetare, investigare pe semestru.

2.3

Sa coordoneze lucrari de creatie, de cercetare

Redactarea unor lucrari de creatie, de cercetare pe diferite teme.

2006-2010

Echipa de proiect

Profesori

Invatatori

 

Obtinerea performantelor la concursuri/sesiuni de comunicari.

2.4

Sa initieze si sa realizeze proiecte educationale

Cautare de parteneri.

Redactari de proiecte.

Derularea proiectelor.

Intalniri de proiect.

Diseminarea rezultatelor.

2006-2010

Echipa de proiect

Profesori

Invatatori

Elevi

Institutii din comunitate.

Institutii din tara, din Europa.

Realizarea cate unui proiect din fiecare tip.

2.5

Sa disemineze informatia in comunitate

Informarea comunitatii scolare despre realizari.

Prezentarea in presa scrisa, audio-video locala.

2006-2010

Echipa de proiect

Profesori

Invatatori

Elevi

Presa scrisa

Radio

TV locale

Redactarea unor articole, participarea la emisiuni radio- TV.

3. Achizitionarea de calculatoare, echipamente si mijloace moderne audio -vizuale

3.1

Sa imbogateasca baza didactico-materiala a Colegiului

Atragerea resurselor financiare sau materiale concretizate in mijloace moderne de invatamant, in calculatoare,etc.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa de proiect

Profesori

Invatatori

Comisia metodica de tehnologii

 

Achizitionarea a cel putin 30 calculatoare performante, a unui videoproiector.

3.2

Sa formeze o cultura profesionala in jurul computerului

Insusirea competentelor si abilitatilor de lucru cu calculatorul.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa de proiect

Comisiile metodice

CCD

Sporirea eficientei lectiilor.

3.3

Sa integreze mijloacele moderne audio-vizuale, calculatorul- in activitatea curriculara si extracurriculara

Realizarea lectiilor in sistem informatizat.

Actiuni de prezentare cu ajutorul calculatorului.

2006-2010

Laboratorul de informatica

Echipa de proiect

Comisiile metodice

Fiecare profesor

 

Sporirea eficientei lectiilor.

3.4

Sa utilizeze TIC in predare-invatare

Realizarea unor pagini web, a unor studii software.

 

2006-2010

Laboratorul de informatica

Echipa de proiect

Comisia metodica de tehnologii

 

Realizarea paginilor web.

Studii software de echipe mixte profesori-elevi.

3.5

Sa asigure fiecarui elev al Colegiului cel putin o ora/sapt. accesul la calculator.

Sa asigure accesul la Internet pentru cel putin ľ din elevii Colegiului.

Utilizarea calculatorului la orele de informatica sau TIC

2006-2010

Laboratorul de informatica

Echipa de proiect

Comisia metodica de tehnologii

 

Utilizarea calculatorului cel putin o ora/sapt.

4. Dezvoltarea competentelor lingvistice, de comunicare, de argumentare, a competentelor si abilitatilor antreprenoriale, a comportamentelor democratice, civice, pragmatice

4.1

Sa mentina studiul limbilor staine : engleza, franceza, germana accentuand studiul intensiv si bilingv

Mentinerea limbilor engleza, franceza, germana in oferta curriculara.

Cuprinderea claselor de filologie engleza intensiv, franceza bilingv, matematica-informatica intensiv engleza bilingv in planul de scolarizare.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa manageriala

Profesori

 

Valorificarea performantelor obtinute prin studiul limbilor engleza, franceza, germana.

4.2

Sa introduca limba germana ca disciplina de trunchi comun (una din cele doua limbi moderne obligatorii)

Introducerea limbii germane in curriculum nucleu.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa manageriala

Profesori

 

Valorificarea performantelor obtinute prin studiul germanei in regim de disciplina CDS.

4.3

Sa coordoneze elevii pentru a obtine performante in domeniul lingvistic; tot mai multi elevi sa promoveze examenele de competenta lingvistica, examenele Cambridge

Realizarea lucrarilor si sustinerea examenelor de competenta lingvistica (atestate).

Pregatirea si participarea elevilor la Examenele Cambridge, Bucuresti, la alte examene de acest gen.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa manageriala

Comisia pentru atestat

Profesori de limbi straine

ISJ

Consulatul britanic

Obtinerea unor rezultate foarte bune la examenele de atestat, la examenele de recunoastere internationala a competentelor lingvistice.

4.4

Sa dezvolte strategii de comunicare eficienta, de argumentare in cadrul tuturor disciplinelor de invatamant (de TC si CDS)

Organizarea unor dezbateri, discutii, argumentari.

Folosirea unor forme si tehnici eficiente de comunicare.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa manageriala

Profesori

 

Sustinerea unei discutii pe baza de argumente

4.5

Sa initieze elevii in tehnicile de redactare in limba romana si in limbi straine

Utilizarea adecvata a formelor exprimarii.

Redactarea unor texte functionale.

Receptarea corecta, completa a sensului unui mesaj.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa manageriala

Profesori

 

Elaborarea unor argumentari pertinente pe teme date.

4.6

Sa dezvolte competente si abilitati antreprenoriale

Insusirea conceptelor si mecanismelor economiei de piata.

Constituirea companiilor scolare.

Efectuarea studiilor de piata.

Intocmirea si interpretarea rapoartelor financiare si a studiilor de piata.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa manageriala

Profesori de istorie, socio- umane

Junior Achivement

Realizarea unui produs al companiei.

Participare la competitii de simulare manageriala.

4.7

Sa formeze comportamente democratice, civice, care sa inteleaga, sa respecte si sa practice drepturile omului, drepturile copilului, sa practice democratia

Promovarea relatiilor democratice intre membrii comunitatii scolare.

Crearea unui mediu educativ care reflecta valorile drepturilor omului, drepturilor copilului.

Realizarea unor proiecte in domeniul drepturilor omului.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa manageriala

Profesori de educatie antreprenoriala

Comunitate locala

Participarea la proiecte pe tematica civica.

4.8

Sa formeze comportamente pragmatice, ecologice, atitudini responsabile fata de societate, mediu, fata de sine.

Participarea la actiuni de ecologizare, igienizare.

Participarea la concursuri pe teme ecologice, sanitare, protectia consumatorului, etc.

Redactarea si raspandirea unor brosuri si pliante.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Echipa manageriala

Profesori de biologie, fizica, chimie.

Comunitate locala

Inspectorat-ul de mediu

Politia sanitara

Modificarea mentalitatii fata de mediu, fata de sine.

Performante ale

elevilor pe aceasta tematica.

5. Dezvoltarea relatiilor comunitare; realizarea parteneriatelor educationale

5.1

Sa initieze si sa deruleze proiecte interinstitutionale, comunitare, internationale

Cautarea unor parteneri pentru initierea proiectelor.

Redactarea proiectelor.

Derularea proiectelor.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”-Institutia partenera

Echipa de proiect

Toti profesorii din C.N.S.H.

Alte institutii scolare din comunitate, din tara si din Europa

Realizarea cel putin a unui proiect de fiecare tip.

5.2

Sa stimuleze participarea cat mai multor elevi in proiect

Implicarea elevilor in toate etapele proiectului : proiectare, derulare, evaluare.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret” sau Institutia partenera

Echipa de proiect

Toti profesorii din C.N.S.H.

Alte institutii scolare din comunitate, din tara si din Europa

 

5.3

Sa impartaseasca idei si bune practici in domeniul educational si comunitar

Intalnirea cu partenerii din proiect, discutii, planificarea, organizarea, monitorizarea, evaluarea.

Vizite ale echipei de proiect.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret” sau Institutia partenera

Echipa de proiect

Alte institutii scolare din comunitate, din tara si din Europa

Impartasirea experientelor lor educationale.

Reflectii asupra propriilor abordari de predare invatare

5.4

Sa colaboreze cu partenerii implicati in proiect

Comunicarea in limbile straine cerute de parteneri.

Stabilirea activitatilor de comun accord.

Implicarea egala a partenerilor in proiect.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret” sau Institutia partenera

Echipa de proiect

Alte institutii scolare din comunitate, din tara si din Europa

 

5.5

Sa coordoneze elevii pentru realizarea produselor finale, palpabile, utile, transferabile in alte contexte educationale

Realizarea produselor (pagini web, caseta audio, video, piesa de teatru, etc.).

Realizarea schimbului de produse.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Institutii locale, nationale, europene.

 

Echipa de proiect

Institutii ale comunitatii Institutii de invatamant din localitate, din tara si din Europa

Imbunatatirea modalitatilor de lucru

5.6

Sa disemineze rezultatele proiectului in comunitatea scolara, locala, nationala

Informarea comunitatii scolare despre actiunile din proiect.

Realizarea unor pliante.

Redactarea unor articole, realizarea unor emisiuni radio-TV locale.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Tg-Jiu

Echipa de proiect

Media locala

 

5.7

Sa lucreze tematica proiectului in timpul activitatilor curriculare si extracurriculare

Realizarea unor cercetari in biblioteca, a unor interviuri, a unor scenarii de piese de teatru, etc.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

 

Echipa de proiect

Profesorii din C.N.S.H.

 

Concretizarea activitatii in cel putin 2-3 produse finale.

6. Obtinerea performantelor; dezvoltarea spiritului competitiv

6.1

Sa indrume si sa coordoneze elevii pentru rezultate performante obtinute la evaluarile de parcurs si la evaluarile finale (test clasa a Va, teste nationale, bacalaureat, examene de competenta profesionala)

Realizarea unor lectii de calitate.

Efectuarea unor ore de pregatire suplimentara pentru performanta la examene.

Conceperea testelor in acord cu cerintele examenelor.

Stabilirea itemilor de evaluare.

Evaluarea pe baza de itemi.

 

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

 

Echipa manageriala.

Comisiile metodice.

ISJ

Evidentierea, premierea elevilor performanti.

6.2

Sa indrume si sa coordoneze elevii pentru obtinerea performantelor la olimpiadele/concursurile scolare, la sesiuni de comunicari stiintifice, competitii sportive

Organizarea unor activitati de pregatire a elevilor performanti.

Coordonarea lucrarilor, referatelor, comunicarilor.

Organizarea competitiilor sportive, pregatirea suplimentara pentru performanta.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

 

Echipa manageriala

Comisiile metodice

Profesorii de educatie fizica

ISJ

Premierea olimpicilor

Premierea echipelor castigatoare.

6.3

Sa formeze echipe reprezentative competitive la nivel judetean si national

Selectie pentru constituirea/completarea echipelor reprezentative (cor, teatru, dansuri, sah, etc.).

Activitate de pregatire, repetitii.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

 

Echipa manageriala

Comisia arte-sport

Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu”

Scoala Populara de Arta

Obtinerea primelor locuri la Festivalurile de tineret, la concursuri.

Evidentierea rezultatelor.

6.4

Sa consilieze si orienteze elevii pentru alegerea unei cariere de succes

Realizarea unor activitati de consiliere, individuale si de grup pentru Orientarea Scolara si Profesionala.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

 

Echipa manageriala

Consilier scolar

Diriginti

Cabinetul de consiliere psiho-pedagogica

CJAPP

 

6.5

Sa formeze un corp profesoral performant

Promovarea cu succes a examenelor pentru obtinerea gradelor didactice, a examenului pentru titularizare, a cursurilor postuniversitare.

2006-2010

 

Institutii de invatamant superior,

ISJ

Toti profesorii sa-si obtina gradele didactice in functie de vechime in activitate si competenta.

Cat mai multi profesori sa urmeze cursuri postuniversitare.

7. Promovarea traditiilor locale, a valorilor culturii nationale si universale

7.1

Sa cunoasca elemente ale culturii locale traditionale

Activitati de cunoastere/valorificare a patrimoniului local.

Actiuni de conservare a traditiilor si obiceiurilor zonei.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Tg-Jiu

Gorj

Echipa manageriala

Comisiile metodice de : Limba si comunicare, Istorie-Socio-Umane, Arte-Sport.

Scoala Populara de Arta

Valorificarea elementelor culturii locale in activitati curriculare si extracurriculare.

7.2

Sa promoveze aceste valori in comunitatea locala, nationala, internationala

Realizarea unor proiecte, pliante, pagini web cu valori ale culturii locale.

Dezbateri, emisiuni radio-TV despre aceste valori.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Tg-Jiu

Echipa manageriala

Comisia metodica  Tehnologii

Comisiile mai sus mentionate

Scoala Populara de Arta

Participarea la Concursul de Cultura si Civilizatie romaneasca, la alte concursuri.

7.3

Sa participe la evenimente culturale din comunitate

Participare la spectacole de teatru-Teatrul “Elvira Godeanu”, la spectacole de muzica, festivaluri, etc.

2006-2010

C.N.”Spiru Haret”

Tg-Jiu

Echipa manageriala

Comisia pentru activitati extracurriculare

Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu”

Scoala Populara de Arta

Realizarea abonamentelor la teatru (cel putin 60% din elevi)

7.4

Sa respecte valori ale altor comunitati culturale

Vizionarea unor spectacole ale dramaturgilor, muzicienilor universali.

Realizarea activitatilor interculturale.

Derularea cursului de Arta Dramatica.

 

Echipa manageriala

Comisia pentru activitati extracurriculare

Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu”

Scoala Populara de Arta

Institutii de cultura, de invatamant din Europa.

Valorizarea acestor culturi prin implicare in proiecte europene.

7.5

Sa participe in echipele reprezentative ale Colegiului in manifestari culturale, locale, nationale, internationale.

Organizarea repetitiilor pentru teatru, cor, dansuri.

Participarea la concursuri, festivaluri.

2006-2010

 

Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu”

Scoala Populara de Arta

Obtinerea primelor locuri in festivalurile, concursurile pentru tineret.

 


XI. INDICATORI DE PERFORMANŢA

 

·        Desfasurarea a cel putin 50% din activitatile didactice prin folosirea metodelor activ-participative.

·        Sporirea cu 40% a fondului de carte din biblioteca.

·        Realizarea abonamentelor la publicatii de specialitate, periodice, cotidiene.

·        Participarea Colegiului la cel putin doua proiecte europene.

·        Realizarea a cel putin doua proiecte finantate de M.E.C. (campusuri scolare sau granturi pentru dezvoltare scolara).

·        Construirea cel putin a unui spatiu de cazare pentru baieti (20-30 locuri).

·        Participarea elevilor la Programul educativ “Teatrul in cetate”-cel putin 60% din elevi sa aibe abonament la teatru.

·        Promovarea examenelor de evaluare finala-cel putin 98% din elevi.

·        Obtinerea rezultatelor performante la aceste examene-cel putin 96% medii peste 8,00.

·        Inregistrarea performantelor la olimpiade, concursuri scolare-cel putin cate un reprezentant pe fiecare disciplina de invatamant.

·        Formarea personalului didactic in specialitate, in sistemul informatizat (A.E.L.) in proportie de 90%.

·        Formarea personalului didactic in managementul de proiect-cel putin 40% din profesori, invatatori.

·        Prezenta invatatorilor, profesorilor la activitatile metodice din Colegiu-cel putin la 99% din acestea.

·        Clasarea echipelor reprezentative ale Colegiului pe primele locuri-cel putin la etapa judeteana.

·        Participarea personalului didactic la Programe Comenius II-cel putin 50% din acestia.

·        Realizarea unor lucrari de cercetare de specialitate, psiho-pedagogice, de management-cel putin 40% din profesori, invatatori.

·        Dotarea Colegiului cu cel putin 30 de calculatoare performante.

·        Asigurarea accesului la Internet pentru cel putin ľ din elevii Colegiului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. IMAGINI COLEGIUL NATIONAL

”SPIRU HARET” TG-JIU

 

 

 

 

INTRARE

 

 

 

 

CURTE INTERIOARA

 

CURTE INTERIOARA

 

 

AMFITEATRU

 

 

AMFITEATRU

HOL INTRARE

 

 

 

 

 

 

VITRINA PROIECT COMENIUS I

 

 

CABINET CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

 

CABINET CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

CABINET ENGLEZA

 

SALA DE CLASA

 

SALA DE CLASA

 

SALA DE CLASA

SALA DE CLASA

 

SALA DE CLASA

LABORATOR INFORMATICA

 

LABORATOR DE BIOLOGIE

LABORATOR DE CHIMIE

 

SALA DE SPORT

HOL PARTER

 

BIBLIOTECA

 

HOL CAMIN

 

CAMERA CAMIN

 

TRUPA DE TEATRU A COLEGIULUI

 

CORUL COLEGIULUI

 

 

SALA DE MESE

 

SECRETARIAT

 

 

CANCELARIE

 

CONSILIU PROFESORAL